Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të bashkisë Shkodër, Janar 2020

22 Janar 2020

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a” të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenit 40, pika 16 e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e këshillit bashkiak Shkodër“, njoftoj vazhdimin e mbledhjes së datës 30.12.2019, si dhe thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Mërkurë, datë 22 Janar 2020, ora 17:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite si më poshtë:

Projekt vendime të cilat nuk u shqyrtuan në mbledhjen e datës 30.12.2019, por u shtynë për një ditë tjetër si më poshtë:

 1. Pr/ Vendim: “Për miratimin e përdoruesve faktikë dhe subjekteve përfituese të tokës bujqësore që plotësojnë kushtet ligjore për tu pajisur me AMTP, në fshatrat Darragjat dhe Mali i Gjymtit, njësia administrative Dajç, Bashkia Shkodër“.
 2. Pr/ Vendim: “Për miratimin e përdoruesve faktikë dhe subjekteve përfituese të tokës bujqësore që plotësojnë kushtet ligjore për tu pajisur me AMTP, në fshatrat Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme dhe Bërdicë e sipërme, njësia administrative Bërdicë, Bashkia Shkodër.
 3. Pr/ Vendim: “Për miratimin e përdoruesve faktikë dhe subjekteve përfituese të tokës bujqësore që plotësojnë kushtet ligjore për tu pajisur me AMTP, në fshatrat Juban dhe Rrencë, njësia administrative Gur i Zi, Bashkia Shkodër.
 4. Pr/ Vendim: “Për miratimin e përdoruesve faktikë dhe subjekteve përfituese të tokës bujqësore që plotësojnë kushtet ligjore për tu pajisur me AMTP, në fshatrat Grudë e Re dhe Guci e Re, njësia administrative Rrethina, Bashkia Shkodër.
 5. Pr/ Vendim: “Për korigjimin e VKB nr.13, datë 09.10.2019 “Për miratimin e përdoruesve faktikë dhe subjekteve përfituese të tokës bujqësore që plotësojnë kushtet ligjore për tu pajisur me AMTP, në fshatin Pentar, njësia administrative Dajç, Bashkia Shkodër.

Projekt vendime të rendit të ditës, si më poshtë vijon:

 1. Pr/vendim: “Për miratimin e ngritjes, përbërjes dhe funksionimit të komisionit të strehimit”.
 2. Pr/vendim: “Për miratimin e sistemeve të pikëzimit për programet sociale të strehimit për vitin 2020”
 3. Pr/vendim: “Për dhënie me qira (me procedurë konkuruese), me afat 10 vjeçar të objektit “Kinema Millenium”, ndodhur në zonën kadastrale 8593, pasuria me nr.4/732, 4/731, me adresë “Bulevardi Skenderbeu”, në pronësi të bashkisë Shkodër”.
 4. Pr/vendim: “Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të zyrave të shërbimit në godinat e njësive administrative, Ana e Malit, Dajç, Bërdicë, Velipojë dhe Rrethina“, në pronësi/administrim të bashkisë Shkodër, në favor të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër”.
 5. Pr/vendim: “Për saktësimin e të dhënave dhe ndryshimin e fushës së përdorimit, të pjesshëm të VKB nr.51 datë 14.4.2009 “Për miratimin e listës së pjesshme të pronave të paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të bashkisë Shkodër“, miratuar me VKM nr.421, datë 2.6.2010, të ndryshuar, sipas lidhjes 1, të pronave me numër rendor 55, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 72, 107, 224, 246, sipas formularit për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore”.
 6. Pr/vendim: “Për rishikimin dhe miratimin e listave të inventarit të pasurive pyje dhe kullota që ndodhen brenda territorit administrativ të bashkisë Shkodër, me nr. Rendor 1 deri në 2299, me VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave/bashkive, kanë kaluar në pronësi të bashkisë Shkodër”.”
 7. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve:

Nr.KomisioneDitaDataOra
1Komisioni i cështjeve ligjoreE hënë20.01.202011:00
2Komisioni i kulturës dhe trashëgimisëE hënë20.01.202012:00
3Komisioni i financave, buxhetit dhe
aseteve publike
E hënë20.01.202013:00
4Komisioni i bujqësisë, pyjeve, menaxhimit
të ujerave,mbrojtjes së mjedisit
E hënë20.01.202014:00
5Komisioni i shërbimeve sociale dhe strehimitE hënë20.01.202015:00