Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Shkodër”, të ndryshuar

14.12.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njofton:

Pr/Vendim: “Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Shkodër“, të ndryshuar”

Paketa fiskale Bashkia e Shkodrës (e përditësuar)

Relacion për disa ndryshime në VKB nr. 1, dt. 22.01.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Shkodër“, të ndryshuar