Projektbuxheti afatmesëm 2024-2026

Faza I-rë

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024.

Faza II-të

Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë së Shkodrës për vitet 2024 – 2026.

Faza III-të

Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër.

Faza IV-t

Projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër.

FPT e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026
Matrica e projektit të I-rë të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026
Relacioni i programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 , projekti i I-rë
Projektvendim “Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër” dhe Tabela PBA 2024-2026 Faza I.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë: “Dërgohen mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”

  1. Programet buxhetore

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06370: Furnizimi me ujë
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social

Faza V-të

Projekti përfundimtar i programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër

Shkresa dërguar Këshillit Bashkiak Shkodër
Projektvendimi “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2024 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”
Tabelat e Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

  1. Programet buxhetore

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06370: Furnizimi me ujë
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social

Relacioni i Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026