Projektbuxheti afatmesëm 2022-2024

Faza I-rë

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2022.

Faza II-të

Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë së Shkodrës për vitet 2022 – 2024.

Faza III-të

Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër.

Faza IV-t

Projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër.

 1. FPT e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024
 2. Matrica e projektit të I-rë të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024
 3. Relacioni i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 , projekti i I-rë
 4. Projektvendim “Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër”
 5. Ministria e Financave dhe Ekonomisë: “Dërgohen mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”

Faza V-të

Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër.

Faza VI-të

Projekti perfundimtar i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër

 1. Shkresa dërguar Këshillit Bashkiak Shkodër
 2. Projektvendimi “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër”
 3. Tabelat e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024
 4. FPT e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024
 5. Matrica e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024

  6. Programet buxhetore

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 01170: Gjendja Civile
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 04760: Zhvillimi i turizmit
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 05200: Menaxhimi i ujrava të zeza dhe kanalizimeve
Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit
Programi 05630: Ndërgjegjësimi mjedisor
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06330: Furnizimi me ujë
Programi 06440: Ndriçim rrugësh
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 09240: Arsimi profesional
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social

 1. Relacioni i Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024