Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2021

Nr.Data e Njoftimit                             Tematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
1QershorPër miratimin e projektit të parë të programit
buxhetor afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër
Salla e këshillit
Bashkiak
Qershor 2021
2TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2022 dhe
Programit Buxhetor  Afatmesëm 2022-2024 përfundimtar
Salla e këshillit
Bashkiak
Tetor 2021
3DhjetorDraft Buxheti i vitit 2022 dhe plani buxhetor
afatmesëm 2022-2024 i  Bashkisë Shkodër
NJ.A, LagjetDhjetor 2021