Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Emër, mbiemër: Griselda Dama
Email: griselda.dama@bashkiashkoder.gov.al
Bashkia Shkodër, rruga “13 Dhjetori, Nd.9, H.1, 4001 Shkodër, Shqipëri
Orari: E hënë – e premte, 08:00 – 16:00