Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues, për pozicionet si më poshtë:

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës III-b

  1. Rexhina Rrjolli 85 pikë
  2. Silvana Kollaçej 75 pikë
  3. Amela Troshani 73 pikë

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës IV-a

  1. Rexhina Rrjolli 87 pikë
  2. Silvana Kollaçej 77 pikë
  3. Amela Troshani 75 pikë

1 (një) Specialist, Sektori i Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme Sociale, kategoria e pagës IV-a

  1. Ernada Tafili 77 pikë

1 (një) Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-b

  1. Xhulia Hasanaj 71 pikë