Shpallje – Drejtor në institucionet publike të arsimit parauniversitar (Drejtor Kopshti)

Mbështetur në nenit 55 të ligjit Nr.69/2012, ‘Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimin Nr.22, datë 13.11.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave për emërimin, uljen në detyrë, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të institucionit public arsimor parauniversitar”; Vendimit Nr.30, datë 24.01.2024 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër” të ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall tabelën e pikëve totale të kandidatëve të vendeve vakante në institucionet publike të arsimit parauniversitar Shkodër për pozicionet:

1 (një) Drejtor kopshti me ushqim, Drejtoria nr.7, kopshti “Njomzat”
1 (një) Drejtor kopshti pa ushqim, Drejtoria nr.12, kopshti “Dëshmorët e Prishtinës”

Tabela e rezultateve:

NrEmri dhe mbiemri i kandidatitPikë totale
1.Laura Egerçi22
2.Lavdije Pateriku21.6
3.Ardita Sheqi20
4.Frida Dibra17
5.Irma Çaku16.6
6.Enkeleida Hyseni15
7.Blerta Muleshkaj14.6
8.Xhevahire Drini10.5