Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në pozicionin mësues ndihmës në kuadër të projektit “konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në shqipëri @ shkodёr (tvesa@sh)”, pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”, të ndryshuar,
Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar/fitues për pranim në pozicionin:

Mësuese Ndihmëse në Alternativën e Kujdesit Pasdite në Dajç.

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Ervisa Bisha 72 pikë