Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, rezultati final

Në mbështetje të ligjit nr. 89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake”, të Vendimit nr.452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër, shpall rezultatin përfundimtar të kandidatëve të kualifikuar për pranim në Policinë Bashkiake të Bashkisë Shkodër, për pozicionet:
Përgjegjës, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Drejtoria e Policisë Bashkiake.

Kandidatë fitues janë:

  1. Enver Gjeta 71 pikë.