Njoftim në përfundim të proçedurës së lëvizjes parale në proflin parashkollor

Tabela e listuar e rënditjes së pikëve për mësuesit të profilit parashkollor për lëvizje paralele në rend zbritës sipas vlerësimit të shtojcës 2/1 të Udhëzimit nr.12, datë 10.06.2021 të MASR.

Profili Parashkollor renditja për lëvizje paralele sipas pikëve me rend zbritës:

Nr.Emër MbiemërProfiliPikët totale sipas shtojcës 2.1
1.Lavdije PaterikuParashkollor29.5 pikë
2.Vjollca SadeliParashkollor22.5 pikë
3.Radoina MarkuParashkollor21.5 pikë
4.Mirela MarashiParashkollor11.5 pikë
5.Deada DuliParashkollor6      pikë