Njoftim mbi rezultatin final për ngritje në detyrë në kategorinë e lartë drejtuese

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VIII, të vendimit nr.118, datë 5.3.2014 të Këshillit të Ministrative “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:
Kandidatët fitues që kanë marrë mbi 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar.

1 . Teuta Haxhi 97 pikë