Njoftim mbi rezultatin final për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

Kandidatët fitues me mbi 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

1 (një) Specialist, Ndihmës Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Nj.Adm Bërdicë) kategoria e pagës III-b

  1. Izmir Aleti 71 pikë