Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim :

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës III-b

  1. Edona Mulla

Kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e intervistës me gojë me datë 22.11.2023, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.