Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar,
Bashkia Shkodër në përfundim të testimit me shkrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e tretë të vlerësimit janë :

1 (një) specialist, Sektori Kontabilizimit dhe Rakoordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës IV-a

  1. Ardenis Brahimi
  2. Ditmira Çinari
  3. Elma Vekshari

Kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e intervistës me gojë me datë 05.12.2023, ora 12:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.