Njoftim mbi rezultatet për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të fazës së parë të vlerësimit të kandidatëve, njofton se:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit (intervista) janë si më poshtë, sipas pozicioneve:

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës III-b

 1. Amela Troshani
 2. Klotilda Ulndreaj
 3. Luan Lesha
 4. Rexhina Rrjolli
 5. Silvana Kollaçej

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës IV-a

 1. Amela Troshani
 2. Klotilda Ulndreaj
 3. Luan Lesha
 4. Rexhina Rrjolli
 5. Silvana Kollaçej

1 (një) Specialist, Sektori i Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme Sociale, kategoria e pagës IV-a

 1. Denisa Toma
 2. Erisjana Krosi
 3. Ernada Tafili
 4. Klotilda Ulndreaj
 5. Melisa Jahja

1 (një) Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-b

 1. Klotilda Ulndreaj
 2. Luan Lesha
 3. Melisa Jahja
 4. Xhulja Hasanaj

Intervista do të zhvillohet me datë 04.06.2024, ora 10:30, në ambientet e Bashkisë Shkodër .