Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e vlerësimit (testimi me shkrim) për pozicionet më poshtë janë :

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës III-b

 1. Amela Troshani
 2. Arensa Paçrami
 3. Klotilda Ulndreaj
 4. Luan Lesha
 5. Rexhina Rrjolli
 6. Silvana Kollaçej
 7. Sonila Sadiku

1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës IV-a

 1. Amela Troshani
 2. Arensa Paçrami
 3. Klotilda Ulndreaj
 4. Luan Lesha
 5. Rexhina Rrjolli
 6. Silvana Kollaçej
 7. Sonila Sadiku

1 (një) Specialist, Sektori i Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme Sociale, kategoria e pagës IV-a

 1. Ardenis Brahimi
 2. Denisa Toma
 3. Erisjana Krosi
 4. Ernada Tafili
 5. Klotilda Ulndreaj
 6. Marjana Pjollaj
 7. Melisa Jahja
 8. Rexhina Rrjolli
 9. Steisi Spahija

1 (një) Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-b

 1. Klotilda Ulndreaj
 2. Luan Lesha
 3. Marjana Pjollaj
 4. Melisa Jahja
 5. Rexhina Rrjolli
 6. Sidita Osmani
 7. Xhulja Hasanaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 24.05.2024, ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Shkodër.