Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin :

Drejtor, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës II-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Halit Bilali

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 20.09.2023, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër
B. Intervista me gojë do të zhvillohet me datë 20 .09.2023, ora 13:30 në ambientet e Bashkisë Shkodër