Njoftim fituesi në kategorinë ekzekutive për pranimin në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatin/ët fitues, për pozicionin si më poshtë:

1 (një) specialist, Sektori Kontabilizimit dhe Rakoordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës IV-a

  1. Ditmira Çinari – 71 pikë