Kontratat publike

Kontratat publike ,informacion në faqen zyrtare të internetit Transparenca e Buxhetit-Shpenzime. Për Çdo shërbim apo investim, sipas viteve , më e thjeshtë për t’u informuar në detaje: Për këtë tek faqja e zyrtare e internetit www.bashkiashkoder.gov.al, klikoni tek “Transparenca e Buxhetit”, më pas në të djathtë në menunë “Shpenzime”, zgjidhni fushën e projektit përkatës, ku shfaqen të dhënat kryesore. Nëse do të hyni më në detaje, klikoni tek butoni më shumë.

Kontrata Sociale

Nr.Objekti i kontratësNr.Ref. i procedurës së kontratësLloji i procedurësTermat dhe kushtet e kontratësKohëzgjatja e kontratësVlera e kontratësAutoriteti kontraktorTreguesit për matjen e përmbushjes së kontratësStruktura publike përgjegjëse për mbikëqyerje dhe monitorim të kontratësProcedura që duhet ndjekur për të bërë një ankimimRaportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës
1Blerje materiale për sinjalistikë horizontale dhe vertikale” (realokime)Ref-83349-10-11-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130 ditë999000“Deltarex” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimSektori i TransporteveZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33

Plan zbatimi i kontratës
2Investim ne përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikaleRef-60464-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/131 muaj4328400“Deltarex” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimSektori i NIIZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular Raportimi për zbatimin e kontratës
Plan zbatimi i kontratës
3Shërbime emergjente për riparimin e dëmeve të shkaktuara në infrastrukturë si rezultat i fenomeneve natyroreRef-82690-10-09-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/129/11/2023-31/12/20233238024,80“Alb-Konstruksion” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Sektori i planifikimi dhe mirembajtjes se infrastrukturesZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
4Shërbime për riparime dhe mirëmbajteje të godinave administrativeRef-84368-10-19-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1235 ditë3333972“MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE”  Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
DEA & DSHP&NIIZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
5Mirëmbajtje rrugë e trotuare qytet(rialokim) Ref-81422-09-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1213/11/2023-31/12/20233110184“Karl Gega Konstruksion” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Sektori i planifikimi dhe mirëmbajtjes së infrastrukturësZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Plan zbatimi i kontratës
6Mirëmbajtje e rrugëve rurale (rialokim)Ref-82446-10-05-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1216/11/2023-31/12/20234888182“Alb-Konstruksion” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Sektori i planifikimi dhe mirëmbajtjes së infrastrukturësZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Plan zbatimi i kontratës
7Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportitRef-84680-10-2-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1216/11/2023-31/12/20233782640Lazer Gjeka PFProces verbali i marrjes në dorëzimSektori i Shërbimeve MbështetëseZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Plan i zbatimit të kontratës
8Mbikëqyerje e punimeve për objektin ” Sistemim rruga 28 Nëntori”
Ref-84743-10-23-2023
Me vlerë të vogëlKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1028 ditë14125,28“Project Daluz 2019” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
DSHP&NII, Sektori i ndjekjes së investimeve të infrastrukturësZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
9Ndërtim( Shtese) e ambjenteve për shkollën I.S. Brucaj Guci e re Nj.A RrethinaRef-81980-10-02-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj7193542“K.M. Konstruksion” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
DEAZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Plan zbatimi i kontratës
10Blerje mjete transporti dhe mjete teknologjike për nevoja të Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në Infrastrukturë
Loti II-Blerje mjete teknologjike( fadrome dhe eskavator)
Loti III-(Blerje mjete teknplogjike(asfaltoshtrues dhe rul)
Loti II:Ref-84708-10-20-2023
Loti III: Ref-84710-10-20-2023
E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1160 ditëLII: 8760000
LIII: 6120000
“Eli” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimSektori i Ndriçimit RrugorZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
11Blerje automjete vetura elektrikeRef-84273-10-18-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130 ditë139995000“Albania Motor Company” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve MbështetëseZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
Plan i zbatimit të kontratës
12Paisja dhe mobilimi i kopshtit dhe çerdhes ish-shkolla Veterinare (Faza e II-të)
Ref-68712-05-09-2023
Me vlerë të vogëlKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/710 ditë868800“Boris 2019” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Shërbimit Social dhe StrehimitZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
13Kontratë shërbimi trajtim veterinar për qentë në strehëzRef-76399-07-31-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130/08/2023-31/12/2023768000“Best Friends(Putrat)” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit të AMTPZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 27
14Mobilim dhe pajisje i Klubit Social Nj.A. DajçRef-70766-05-29-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1020 ditë1291848“Bajro Bros” Sh.p.kProces verbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Shërbimit Social dhe Strehimit, Shendetit Publik, projekti TVESAZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
15Mirëmbajtje e qendrave shëndetësore dhe komunitareRef-74876-07-12-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/122 muaj1178314,2” Ndërtuesi 2000″ Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të InvestimeveZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
16Mbikqyerje e punimeve për objektin: Investime në ndriçim rrugorRef-70362-05-24-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1045 ditë269392,8“Novatech Studio” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
DEAZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
17Shërbimi i pastrimit zona “Perëndimore””
Ref-69846-05-19-2023
E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/830/06/2023-31/12/202325556832“Rej” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Plani i zbatimit të kontratës
18Blerje materiale elektrike, hidraulike, ndertimi etj.Ref-68297-05-04-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1115 ditë1376688Adenis Kastrati PFProcesverbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve MbështetëseZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plan zbatimi i kontratës
19Ndërtim Salle SportiveRef-62371-03-14-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1030 ditë919587,6“Novatech Studio” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve
Drejtoria e Kulturës, Arsimit , Rinisë dhe Sporteve
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
20Mbikqyerje e punimeve për objektin: Rikonstruksion Rruga “Milan Shuflaj”, Faza IIRef-60615-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/112 muaj75872,4” Miki Consulting” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
21Mbikqyerje e punimeve për objektin: Rikonstruksion rruga Preng MorinaRef-60623-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/104 muaj123411,6“Novatech Studio” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
22Rikonstruksion rruga Preng MorinaRef-59931-02-22-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/134 muaj5504121“Curri” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular Raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës
23Rikonstruksion Rruga “Milan Shuflaj”, Faza IIRef-61531-03-06-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj3599562“Ndertuesi 2014” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës
24Rikonstruksion degëzim Rruga “Treni i Mallrave”, Faza IIRef-59475-02-17-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj2596156“Karl Gega Konstruksion” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
25Mbikqyerje e punimeve për objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga “Treni i Mallrave”, Faza IIRef-60613-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj63452,4“Novatech Studio” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
26Rikonstruksion trotuari rruga Daut BoriciRef-59959-02-22-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj6312978“S.M.O Union” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës
27Rikonstruksion Rruga “Mendafshit”Ref-59931-02-22-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/134 muaj4523047“Ndertuesi 2000” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës
28Mbikqyerje e punimeve për objektin:
Rikonstruksion Rruga “Mendafshit”
Ref-60621-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/104 muaj112693,2“HE&SK 11” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
29Rikonstruksion rruga KrajejRef-59920-02-22-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/134 muaj3994356“Nika” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës

30Mbikqyerje e punimeve për objektin:
Rikonstruksion rruga Krajej
Ref-60619-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/104 muaj84901,2“HE&SK 11” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
31Sistemim – Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate, Faza IIRef-59612-02-20-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/133 muaj6829326“Rroku Guest” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular Raportimi për zbatimin e kontratës
Plani i zbatimit të kontratës
32Mbikqyerje e punimeve për objektin:
Sistemim – Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate, Faza II
Ref-60617-02-27-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/103 muaj104001,6“M.A.G Partners” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
33Rikonstruksion Rruga “Ethem Kazazi” Faza IRef-59959-02-22-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/133 muaj5718395“S.M.O Vataksi” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Formular Raportimi për zbatimin e kontratës
34Ndërtim parcela të reja varrezashRef-58612-02-09-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/132 muaj5925360“Delia Impex” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Pyjore dhe BujqësoreZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
35Blerje materiale rehabilituese për mirëmbajtjen e rrjetit ekzistuesRef-58945-02-14-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1115 ditë14400000“Preka” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në Infrastrukturë
Sektori i Ndriçimit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
36Ofrimi i shërbimit të gjelbrimit në Bashkinë e ShkodrësRef-00640-07-09-2021E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1101/01/2023-31/12/202341062786“Malvin” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
37Ruajtje e godines per Administrim dhe Mirembajtje e Stadiumit ‘Loro Borici”Ref-04277-08-31-2021E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1101/01/2023-31/12/20235102891472“Dany Security” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Kulturës, Arsimit , Rinisë dhe SporteveZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
38Mirembajtje rruge e trotuare ne qytetRef-21981-03-15-2022E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1201/01/2023-31/12/20239287750“S.M.O Union” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
Plan zbatimi i kontratës
39Shërbime për mirëmbajtje emergjente të rrugëve të qytetit dhe njësive administrative, Bashkia Shkodër” i ndarë në lote si më poshtë:
Loti I-rë: Shërbime pë mirëmbajtje emergjente të rrugëve të qytetit dhe NJA, Bashkia Shkodër.
Loti II-të: Shërbime pë mirëmbajtje emergjente të rrugëve të segmentit ” Ura e Mesit-Prekal-Kir-Mali i Shoshit-Breg Lumi-Nderlysaj-Theth”
Loti-I-Ref 51297-11-24-2022

Loti II- Ref-51299-11-24-2022
E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/126 muajLoti-I: 2490144

Loti-II: 2289600
“Alb-Konstruksion ” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 29
40Shërbim i mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe të DëshmorëveRef-90302-03-17-2021E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1101/01/2023-31/12/202313053475“Bashkim Vllaznimi” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 37
41Shërbimi i internetit ne Bashkinë Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet, dhe në Qendrat KomunitareRef-91462-03-29-2021E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/901/01/2023-31/12/20231575360“IT COM” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i shërbimi
Drejtoria e Administrimit të sistemve, Menaxhimit të Z1N, PTIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të InformacionitZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 35
42Investime në kuadër të projektit” Bashki të zgjuara energjie” ( Bashki me Shfrytëzim Inteligjent Energjie)Ref-62333-03-13-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/138 muaj59248479” ITE Engineering” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në Infrastrukturë
Sektori i Ndriçimit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 34
Plan zbatimi i kontratës
43Shërbimi i pastrimit zona “Perëndimore”Ref-56321-04-16-2020E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/801/01/2023-29/06/202312466562,17“Leka 2007” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
Plan zbatimi i kontratës
44Shërbimi i pastrimit zona “Lindore”Ref-64315-07-07-2020E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/801/01/2023-09/10/202314474991,60“Alko-Impex General Construction” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Formular raportimi për zbatimin e kontratës
45Shërbimi i pastrimit zona “Lindore”Ref-77540-08-15-2023E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/818/10/2023-31/12/20237936778,40“Karl Gega Konstruksion” sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve në InfrastrukturëZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Plan zbatimi i kontratës
46Shërbim i pastrimit për Bashkinë Shkodër zona QendroreRef-568886-01-25-2023E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/801/01/2024-30/04/202441304071,02“Alko-Impex Construction” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Plan zbatimi i kontratës
47Shërbimi i pastrimit zona “Lindore”Ref- 77540-08-15-2023E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/801/01/2024-31/12/202434880959,2“Karl Gega Konstruksion” sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Plan zbatimi i kontratës
48Shërbimi i pastrimit zona “Perëndimore”Ref-69846-05-19-2023E hapur mbi kufirin e lartë monetarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/801/01/2024-31/12/202438049708“Rej” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 44
Plan zbatimi i kontratës
49Shërbim i mirëmbajtjes së varrezave Publike dhe të DëshmorëveRef-90302-03-15-2021E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1101/01/2024-15/05/20245899543,2“Bashkim Vllaznimi” Sh.p.kSituacionet pjesore dhe përfundimtare
Formulari i vlerësimit dhe raporti i mbikqyrjes
Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 37
50Blerje mjete pune për nevoja të Sektorit të mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuaraeve dhe sinjalistikës rrugore.Ref-84413-10-19-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130 ditë4590000“Bajro Bros” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimNdërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
51Blerje veshje punëtorësh për nevoja të Sektorit të Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Trotuareve dhe Ndriçimit PublikRef-84197-10-18-2023E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130 ditë1728000“Amel-E.Z” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimNdërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
52Blerje materiale për përmirësimin e sinjalistikës dhe rritjen e sigurisë për lëvizjen me biçikleta.Ref-94948-02-09-2024E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1130 ditë9240048“Deltarex” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimNdërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve PublikeZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
53Blerje e artikujve ushqimor.Ref-97585-03-06-2024E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1116/05/2024-31/12/202411466697.2“Sead-SGS” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimDrejtoria e Arsimit, Rinisë, Kulturës dhe SportitZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33
54Blerje mjete pune për strehëzën e qenve.Ref-01794-04-17-2024E hapur, e thjeshtuarKushtet e veçanta të kontratës nenet 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1110 ditë171269“Sead-SGS” Sh.p.kProcesverbali i marrjes në dorëzimNSHPPZgjidhja e mosmarrëveshjeve
neni 33