Njoftim për konsultim të projektvendimit dhe relacionit “Për miratimin e rishpërndarjes fondet e zërave të pagës dhe sigurimeve, të shpenzimeve korrente tek investimet kapitale”

01.09.2021

Bashkia e Shkodrës ju fton për konsultim te projektvendimit dhe relacionit: “Për miratimin e rishpërndarjes fondet e zërave të pagës dhe sigurimeve, të shpenzimeve korrente tek investimet kapitale, të miratuara me vendimin e Këshillit Bashkiak nr.63, datë 28.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021-2023, i ndryshuar”

Projektvendimi për konsultim

Njoftim për konsultim të projektvendimit

Relacioni