Njoftim për këshillim me publikun – Projek-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkodër

03.12.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh”, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit:

Projekt-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkodër Takimi do të zhvillohet:

Në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, në bashkinë Shkodër, ditën e martë, datë 10 Dhjetor, ora 12:00

Bashkëngjitur mund të konsultoheni me materialin.

Matrica e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020-2022
Projekt-Vendimi i Paketes Fiskale 2020

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.
Duke ju falenderuar,

Sekretari i Këshillit të Bashkisë Shkodër
Denis Lesha