Njoftim për këshillim me publikun “Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”

28.03.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit:

“Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”.
Takimi do të zhvillohet: në Bashkinë Shkodër ditën e Hënë, datë 8 Prill 2019, ora 11:00.
Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis
Plani lokal – Prezantimi
Projektvendim për planin lokal të zhurmave në mjedis

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.
Duke ju falenderuar,
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR