Njoftim për këshillim me publikun – Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019

15.06.2020

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019” njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për shqyrtimin e projekt-vendimit dhe relacionit:

Rikontruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion i ish konviktit të Shkollës Veterinare)

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen në email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Duke ju falenderuar,
Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër