Njoftim për këshillim me publikun për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2024-2026

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 16 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06 datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026” dhe shtojcat plotësuese dhe udhëzimit plotësues nr. 23 datë 08.07.2022 për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026” të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Bashkia Shkodër bën publik:
PBA 2024-2026 Projekti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër”, të cilin e gjeni në linkun : https://bashkiashkoder.gov.al/afishime_publike/afishim-publik/

Kalendari i konsultimit publik mbi PBA 2024-2026

NrAktivitetiDataVendiOraMënyraForma
  1Konsultim publik me banorë Nj.Administrative Rrethina, Pult ,Shosh ,Shalë09.10.2023Pranë Njësisë Administrative Rrethina13:00  Takim publik  Bisedë
2Konsultim publik rue banorë Nj. Administrative Ana e Malit10.10.2023Njësia Administrative Ana e Malit, Shkolla “Idriz Hoxha”15:00Takim publikBisedë
3Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Velipojë11.10.2023Njësia Administrative Velipojë, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
4Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Dajç12.10.2023Njësia Administrative Dajç, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
5Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Bërdicë13.10.2023Njësia Administrative Bërdicë (Shkolla ‘Agim Tafili’)15:00Takim publikBisedë
6Konsultim publik me banorë të Nj. Administrative Postribë16.10.2023Njësia Administrative Postribë, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
7Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Guri I Zi17.10.2023Qendra Komunitare në Gurin e Zi13:00Takim publikBisedë
8Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. l18.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
9Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 219.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
10Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 320.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
11Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 423.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
12Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 524.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:

  1. Përmes adresës zyrtare e-mail:  info@bashkiashkoder.gov.al deri më datë 24/10/2023.
  2. Përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas dokumentit bashkëngjitur këtij njoftimi .

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Ana e Malit

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Bërdicë

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Dajç

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Guri i Zi

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Postribë

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Rrethina, Shalë, Shosh dhe Pult

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun NJA Velipojë

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 1

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 2

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 3

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 4

Proces Verbal dhe listë prezenca e Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 5