Njoftim-“Për këshillim me publikun mbi VKB nr. 1, datë 22.01.2016 “Për miratimin e tarifave dhe taksave vendore të bashkisë Shkodër”, të ndryshuar

15.11.2021

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f”, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Shkodër, Këshilli Bashkiak Shkodër, njofton konsultime me publikun për sa i përket ndryshimeve në VKB nr. 1, datë 22.01.2016 “Për miratimin e tarifave dhe taksave vendore të bashkisë Shkodër“, të ndryshuar.

Diskutimet do të fokusohen kryesisht por jo vetëm, në reflektimin e ndryshimeve ligjore për sa i përket sistemit të taksave dhe tarifave vendore, në fushën e bujqësisë, arsimit, shërbimeve publike, e të tjera, të cilat duhet të pasqyrohen në sistemin e taksave dhe tarifave vendore.

Jeni të lutur të merrni pjesë në një takim konsultativ që do zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak me datë 19.11.2021, ora 13:00.

Gjithashtu komentet dhe sugjerimet e juaja mund t’i dërgoni edhe në email në adresën keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al, info@bashkiashkoder.gov.al, ose me shkrim mund t’i depozitohen në zyrën me një ndalesë pranë Bashkisë Shkodër, deri me datë 10.12.2021

Paketa Fiskale
Relacioni i Buxhetit
Strategjia e Parkimit Qyteti i Shkodrës