Njoftim për këshillim me publikun

16.05.2022

Pranë këshillit bashkiak Shkodër është paraqitur për miratim projekvendimi “Për një ndryshim në VKB nr. 22, datë 18.4.2019 për miratimin e “Planit lokal për veprimin e zhurmës në mjedis të Bashkisë Shkodër.”

Sa sipër, në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” këshilli bashkiak Shkodër, njofton konsultimin me publikun në lidhje me këtë dokument.

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 10.06.2022, me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Bashkëlidhur projektvendimi për konsultim.