Ecuria e procedurës për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në masën 100%

23.10.2020

Si më poshtë vijon ju ftojmë të ndiqni ecën e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në masën 100%:

 1. Relacionin dhe Projektvendimin – Për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në masën 100%
 2. Vendimi i Këshillit Bashkiak Shkodër, Nr.54 date 27.11.2020 “Për miratimin për shitjen me ankand të aksioneve te Klubit të Futbollit “VLLAZNIA” SH.A në masën 100%”
 3. Shprehja e ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut Shkoder, mbi VKB Nr.54 date 27.11.2020 të Këshillit Bashkiak Shkodër
 4. Kërkesë për bashkëpunim e Bashkisë Shkoder drejtuar Federatës Shqiptare të Futbollit (FSHF)
 5. Përgjigje e Federatës Shqiptare të Futbollit (FSHF) ndaj Kërkesës për bashkëpunim të Bashkisë Shkoder
 6. Urdhër Ankandi Nr.44 date 19.01.2021 “Për krijimin e Njësisë së Ankandit me objekt: “Shitjen me Ankand të Aksioneve të Klubit të Futbollit “VLLAZNIA” SH.A në masën 100%”
 7. Urdhër Ankandi Nr.54 date 22.01.2021 “Për një ndryshim në Urdhërin Nr.44 date 19.01.2021 “Për krijimin e Njësisë së Ankandit me objekt: “Shitjen me Ankand të Aksioneve të Klubit të Futbollit “VLLAZNIA” SH.A në masën 100%”
 8. Dërgim vendimi “Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në ankandin publik me objekt “Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia”, zhvilluar nga Bashkia Shkodër”
 9. Vendim “Për pezullimin e procedurës së ankandit publik me objekt “Shitje me ankand të aksioneve të klubit të futbollit Vllaznia”, sh.a në masën 100%
 10. Kërkesë për lëshim urdhri të ndërmjetëm, për lejimin e autoritetit shitës Bashkia Shkodër të vazhdojë procedurën e ankandit publik me objekt: “Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbolit Vllaznia”, sh.a në masën 100%
 11. Kthim përgjigje ankesës
 12. Vendim, Komisioni i Prokurimit Publik Tiranë
 13. Dërgim informacioni dhe dokumentacioni në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.392/2 prot. datë 16.03.2021
 14. Analiza ligjore e kritereve të veçanta të kualifikimit
 15. Kërkesë për heqjen e pezullimit dhe lejimin e vijimit të procedurës së ankandit publik me objekt: “Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit Vllaznia”, sh.a në masën 100%.
 16. Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik për Vllazninë
 17. Shtojca mbi modifikimin dhe ndryshimin e dokumentave standarde të ankandit
 18. Përgjigje ankesës së Almiro Gurakuqi
 19. Shkresë Komisionit të Prokurimit Publik
 20. Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik për shqyrtimin e ankesës për ankandin e privatizimit të KF Vllaznia
 21. Sigurimi i kërkesë padisë, Almiro Gurakuqi
 22. Njoftim fituesi Ankamdi me objekt “Shitje e aksioneve të K.F.Vllaznia Sh.A. në masën 100%”