Fusha e shërbimeve sociale

Ligji nr. 121/2016 “ Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”;
Ligji nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”;
Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;
Ligji nr. 47/ 2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar” ;
Ligji nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e e Jetimit”, i ndryshuar;
Ligji 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të miturit”
VKM nr. 149, datë 13.3.2018 “për kriteret, dokumentacionit dhe procedurat per evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare”;
VKM nr. 578, datë 3.10.2018 “Për proçedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin etij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”;
VKM nr. 518, datë 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personal për përfituesit e shërbimit të organizuar”;
Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”.
Ligji Nr.9355, datë 10.03.2005, “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të vërbërit”,i ndryshuar.
Ligji nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”
VKM Nr. 955 dt. 07.12.2016 ”Për përcaktimin e kritereve të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomik” i ndryshuar.
VKM nr.277 date 18.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, i ndryshuar
VKM nr.31, datë 20.1.2001 “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
VKM nr.618 date 07.09.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar.
VKM nr.869, datë 18.6.2008 ‘Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”, i ndryshuar.
Udhëzim nr. 3 datë 17.02.2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr.955 datë 07.12.2016 të Keshillit të ministrave.
Udhëzim nr.4 datë 17.02.2017 “Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmes ekonomike”, i ndryshuar.
Udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2017 “Për përdorimin e fondit të kushtezuar për bllok ndihmen ekonomike deri ne 6%” i ndryshuar.
Udhëzimi nr.8 datë 25.2.2015 “Për planifikimin e fondeve për ndihmën ekonomike”, i ndryshuar.
Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”.
Udhëzim nr. 19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”.
Udhëzim nr. 17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.

Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 46, datë 22/11/2023 për “Miratimin e listës shtesë të përfituesve dhe masën e subvencionimit të interesave të kredive për individë/familje që përfitojnë banesa me kosto të ulët me kredi të lëhtësuar nga shteti”.

Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 7, datë 31/01/2024 për “Miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për ato individë/familje që nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë për vitin 2024”.