Fusha e qeverisjes së mirë vendore

Ligji nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”
Ligji nr. 9131 datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligji nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”
Ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”
Ligji nr. 9887 datë 10/03/2008,”Për mbrojtjen e të dhënave personale” ndryshuar
Ligji nr. 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar
Ligji nr. 10279 datë 20/05/2013 “Për Kundërvajtjet Administrative”.

Ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”