Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Ligji nr.7850 datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”,të ndryshuar
Ligji nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”,i ndryshuar
Ligji nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.
Ligji nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar
Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar
Ligji nr.44/2015 “Kodi i procedurave administrative”
Ligji nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”
Ligji nr.9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

Ligji Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”