Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Ligj nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”,
VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të AMTP-ve.
Ligj 171/2014 “Për përfundimin e proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”,
VKM nr. 337, datë 22.04.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”,
VKM nr. 253, datë 06.03.2013 “Për proçedurat e plotësimit të akteve të marrjes në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativave bujqësore”
Ligj nr. 8337, datë 30.04.1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadhve dhe kullotave”,
Ligji nr. 9734, datë 14.5.2007 “Për Turizmin”, i ndryshuar,

Ligji nr. 57/2020 “Për pyjet”

Ligji nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural” i ndryshuar
Ligji nr. 24/2017 “Për ujitjen dhe kullimin” të ndryshuar
Ligji nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” të ndryshuar

Ligji nr. 10465, datë 29.11.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar

Ligji nr. 57/2020 ,” Për Pyjet”
Ligji nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor” i përditësuar
Vendim nr. 829, datë 24.12.2021, ” Për miratimin e kritereve të ushtrimit dhe të monitorimit të veprimtarive kërkimore-shkencore në fondin pyjor kombëtar”
Vendim nr. 761, datë 9.12.2021, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për krijimin
e rezervave strategjike të lëndës drusore në këmbë (të paprerë), ruajtjen dhe trajtimin e pyjeve të virgjëra ose pothuajse të virgjëra, si dhe kalimin e tyre në konservim të plotë”
Vendim nr. 171, datë 18.3.2022, “Për ngritjen e bazës së të dhënave për regjistrin kombëtar të fondit pyjor dhe regjistrin e fondit kullosor, përcaktimin e strukturës, kritereve teknike për evidentimin dhe pasqyrimin e gjendjes dhe të ndryshimeve, mënyrës së mbajtjes së të dhënave në nivel vendor, rajonal e qendror, informacionit që duhet regjistruar, si dhe të afateve të përgatitjes e raportimit nga administratorët ose pronarët e pyjeve”
Vendim nr. 558, datë 29.7.2022, ” Për përcaktimin e kritereve për ndarjen e shkeljeve me pasoja të lehta apo me pasoja të rënda dhe sanksionet financiare në fondin pyjor kombëtar”
Vendim nr. 559, datë 29.7.2022, “Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në
shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore pyjore
Urdhër i ministrit të Mjedisit nr. 1, datë 9.6.2016, ” Për rregullat, procedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”

Urdhër i ministrit të Mjedisit nr. 143, datë 20.7.2016, “Për miratimin e formatit dhe përmbajtjes së vërtetimit të transportit për lëvizjen e lëndës drusore”

Urdhër nr. 1937, datë 21.10.2014, “Mbi përcaktimin e detyrimit të subjekteve për të zëvendësuar sipërfaqet pyjore dhe përmirësuar sipërfaqet kullosore që hiqen nga fondi pyjor dhe kullosor nëpërmjet pyllëzimit, ripyllëzimit dhe përmirësimit të tyre”

Udhëzim nr.1, datë 26.01.2017, ” Për mbajtjen e kadastrës së fondit pyjor dhe kullosor kombëtar”

Plani i masave për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin pyjor/kullosor 2021
Plani operacional për vitin 2021 “Për administrimin e qëndrueshëm të fondit pyjor/kullosor”
Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor/kullosor 2020
Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor/kullosor