E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyres së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Shkodër, rruga “13 Dhjetori”, Nd.9, H.1, 4001 Shkodër ose me postë elektronike në adresën: info@bashkiashkoder.gov.al/ duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formulari i ankesës