Buxheti 2021

Projektvendim “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të Bashkisë Shkodër”

Tabelat e Projektvendimit

  1. Vështrim i përgjithshëm

2. Programet buxhetore

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 01170: Gjendja Civile
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 04760: Zhvillimi i turizmit
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 05200: Menaxhimi i ujravatë zeza dhe kanalizimeve
Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit
Programi 05630: Ndërgjegjësimi mjedisor
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06330: Furnizimi me ujë
Programi 06440: Ndriçim rrugësh
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 09240: Arsimi profesional
Programi 10220: Sigurime shoqërore
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social

3. Matrica

4. FPT PBA 2021-2023