Bashkia dhe shoqëria civile

“Informacion mbi bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me Organizatat e Shoqërisë Civile në kuadër të Programit Reload”

I. Bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile në kuadër të Programit Reload

Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e Bashkisë Shkodër është partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve shoqërore për shtresat në nevojë. Bashkia Shkodër ka përmbushur me sukses detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga angazhimi i saj në Programin Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD).

Ky Program është një iniciativë rajonale tre-vjeçare e financuar me fonde të Bashkimit Europian nga Instrumentet e Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA) dhe zbatohet nga UNDP në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i tij është që të forcojë demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në vendet e Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile duke mundësuar pjesëmarrjen e saj aktive në vendimmarrje si dhe nxitjen dhe krijimin e një mjedisi ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Referuar kushteve të Programit ReLOaD, Bashkia Shkodër mori përsipër përgjegjësinë e bashkëfinancimit në masën 22% të vlerës së projektit ReLOaD dhe angazhimin e organizimit të tre thirrje publike (periudhën kohore 2018 – 2020), nga të cilat, dy të parat u financuan nga shuma e alokuar e grantit (fondet e PNUD dhe 22% bashkëfinancimi i bashkisë) dhe thirrja e fundit u financua nga fondet e vetë bashkisë. Të gjitha Thirrjet për projekt propozime u realizohen në zbatim të VKB nr. 69, datë 30.10.2017 për “Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Shkodër” si dhe miratimin e metodologjisë LOD për financimin e organizatave të shoqërisë civile.”

Për vitin 2018 u realizua thirrja e parë për projekt propozime. Prioritetet e përcaktuara për thirrjen e parë janë:

 1. Përfshirja sociale e grupeve në nevojë;
 2. Fuqizimi dhe integrimi i të rinjve;
 3. Turizmi dhe mbrojtja e mjedisit.

Në këtë thirrje aplikuan 20 OSHC nga të cilat 3 u shpallen fitues. Vlera totale e buxhetit për 3 projektet fituese është 7,926,500 lekë, nga të cilat 1,831,022 lekë janë kontribut i Bashkisë Shkodër.

NrOrganizataProjektiPikëtBuxheti/LekKohëzgjatja
1Mandarina ProjectShkodra tourist offical
brand and shop
813,510,00012 Muaj
2Fondacioni ARTEArti kundër dhunës792,629,0009 Muaj
3Kryqi i Kuq Shkodër Reduktim i varfërisë së grave,
domosdoshmëri për barazinë
gjithë përfshirëse
781,787,50012 Muaj

Për vitin 2019 u realizua thirrja e dytë për projekt propozime. Prioritetet e përcaktuara për thirrjen e dytë janë:

 1. Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit.

1.1 Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë dhe shoqërinë civile.
1.2 Përmirësimi i shërbimit ndaj vizitorit për ofrimin e informacionit turistik dhe i infrastrukturës turistike (shtigjet për ecje, shtigje për bicikleta, pajisje e qendrës për vizitorët, tabelat informuese).

 1. Rinia dhe sportet.

2.1 Gjallërimi i jetës sociale për të rinjtë nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së tyre në aktivitete kulturore dhe sportive.
2.2 Përmirësimi i aksesit në aktivitete të kohës së lirë për fëmijët në njësitë administrative të Bashkisë Shkodër.
2.3 Zhvillimi dhe promovimi i sporteve ujore në Liqenin e Shkodrës.

 1. Socialet dhe shëndeti publik.

3.1 Konsolidimi dhe fuqizimi i shërbimeve komunitare në Qendrat Komunitare “Për familjen” të ngritura në territorin e Bashkisë Shkodër.
3.2 Rritja e aksesit në shërbime të përkujdesit social për grupet në nevojë.

Në këtë thirrje aplikuan 12 OSHC nga të cilat 3 u shpallen fitues. Vlera totale e buxhetit për 3 projektet fituese është 5,487,200 lekë, nga të cilat 1,267,543 lekë janë kontribut i Bashkisë Shkodër.

NrOrganizataProjektiPikëtBuxheti/LekKohëzgjatja
1Shoqata Shpresë për të
Ardhmen
Edhe unë e dua librin801,787,2008 Muaj
2The Door Miqt e rinj të Taraboshit772,000,000 7 Muaj
3Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve të Shqipërisë
Green Artisans – Artizanati
në mbrojtje të mjedisit
701,700,0008 Muaj

Për vitin 2020 u realizua thirrja e tretë publike për projekt propozime. Prioritetet e përcaktuara për thirrjen e tretë janë:

 1. Mbështetja për zhvillimin ekonomik

1.1 Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të 11 njësive administrative të Bashkisë Shkodër.
1.2 Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të njësive administrative Shosh, Pult, Postribë, Rrethina.
1.3 Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të njësive administrative Berdicë, Ana e Malit, Dajç, Guri i Zi.

2. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit

2.1 Organizimi i aktiviteteve që synojnë promovimin e elementeve të trashëgimisë kulturore që favorizojnë zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë Shkodër.
2.2 Organizimi i aktiviteteve që synojnë promovimin e burimeve turistike të territorit të Bashkisë Shkodër.

3. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

3.1 Organizimi i aktiviteteve që synojnë organizimet festive kulturore argëtuese, që favorizojnë rritjen e zhvillimin e jetës kulturore në territorin e Bashkisë Shkodër.
3.2 Organizimi i aktiviteteve kulturore që kanë efekt në rritjen e cilësisë artistike, përmes ngjarjeve të mëdha artistike.

Në këtë thirrje aplikuan 9 OSHC nga të cilat 5 shoqata u shpallen fituese. Totali i grantit në Bashkinë e Shkodrës për këtë Thirrje ishte 10.840.000 ALL. Ndërsa vlera e projekteve të fituara për organizatat e shoqërisë civile ishte 6,630,500 lekë.

NrOrganizataProjektiPikëtBuxheti/LekKohëzgjatja
1Shoqata Rrok JakajShkodra Jazz Festival811,900,0003 Muaj
2The DOORShkodra e traditës dhe kulturës781,100,0005 Muaj
3Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve ë Shqipërisë
Shkodra në panairet e Arti Zanatit691,114,5003 Muaj
4Shoqata Rrok JakajNdërmendje691,080,0003 Muaj
5Green Centre AlbaniaMbështetje ekonomike ose e agrobizneseve
me qëllim fokusimin drejt  agro dhe ekoturizmit
në Nj.A Berdicë, Ana e Malit, Dajç, Guri i Zi,
Shosh, Pult, Rrethina, Postribe
681,436,0003 Muaj

II. Vështrim i përgjithshëm mbi bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me organizatat e shoqërisë civile gjatë vitit 2020.
Procedurat e ndjekura për dhënien e granteve nga Bashkia Shkodër ndaj organizatave të shoqërisë civile janë: transfertë, prokurim me vlerë të vogël dhe këshill artistik.

NrPërfituesi – OSHC-ja që ka
zbatuar aktivitetin/fondin
ShërbimiFondet për vitin 2020 ParashikuarProceduraFondet për vitin 2020 Realizuar
1Programi ReloadThirrje e hapur për OSHC10,840,000Transferime6,630,500
2BID ShkodraBashkëpunimi me Zonën e
përmirësimit të bisnesit (BID) në
rr. 13 Dhjetori dhe 28 Nentori
1,600,000Marreveshje
Bashkëpunimi
832,719
3Shoqata Teatrore
“Zef Jubani”
Karnavalet500,000Këshill artistik500,000
4Instituti për bashkëpunim
dhe zhvillim
Espertizë e jashtme557,422Prokurim552,000
Totali13,497,4228,515,219

Transferta specifike për shërbime sociale

NrPërfituesi – OSHC-ja që ka
zbatuar aktivitetin/fondin
ShërbimiFondet për vitin 2020 ParashikuarProceduraFondet për vitin 2020 Realizuar
1Projekti “Shpresa”Projekti “Shpresa”19,564,000Transferime13,999,601
2Madonnina della GrappaShtëpia Familjare për persona me
aftësi të kufizuara është e ndërtuar
dhe është ndihmuar nga Opera
Madonnina del Grappa.
16,600,000Transferime13,279,704
Totali36,164,000 27,279,305

Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën për përjashtimin nga detyrimet tarifore për përdorimin e hapësirës publike

NrPërfituesi – OSHC-ja që ka
zbatuar aktivitetin/fondin
Shërbimi
1Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve të Shqipërisë
Zhvillimin e biznesit vendor në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të
artizanatit dhe produkteve territoriale sipas kalendarit vjetor të miratuar.
2Well Point-Kujdes për të
gjithë
Në kuadër të projektit “Promovimi i aktiviteteve në Liqenin e Shkodrës
dhe Lumin Buna”, me qëllim promovimin e e aktiviteteve ekoturistike në
Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Buna.
3Green Centre AlbaniaNë kuadër të projektit ” Turizëm i qëndrueshëm dhe promovim i
produkteve agroushqimorenë zonën e Anës së Malit”, me qellim
ruajtjen dhe promovimin e vlerave ekologjike, kulturore dhe produkteve
vendase të njësive administrative të Bashkisë Shkoder.
4Mandarina ProjectForcimin e identitetit turistik të Bashkisë Shkodër nëpërmjet
promovimit të Markës Zyrtare të Shkodrës.

Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqata

NrPërfituesi – OSHC-ja që ka
zbatuar aktivitetin/fondin
Shërbimi
1Kongresi Rinor KombëtarNë kuadër të projektit “Të veprojmë së bashku në formësimin e politikave
rinore lokale dhe qendrore permes dialogut të strukturuar/PVLR për
fuqizimin e rinisë dhe zë për të rinjt në buxhet”.
2Organizata “Të ndryshëm
&Të barabartë”
Sigurimi i funksionimit dhe qëndrueshmërisë së modelit të kujdesit dhe
edukimit të fëmijëve e mbështetjes së fuqizimit të prindërve, duke përdorur
kapacitetet dhe mundësitë që jep organizata edhe në përputhje me reformën
e decentralizimit, reformën territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve
shoqërore.
3Nisma për Ndryshim Shoqëror- Arsis
Organizata Gruaja tej Gruaja
Përmirësimi i shërbimit ekzistues të emergjencës në qytetin e Shkodrës,
ofrimi i shërbimit të emergjencës pas orarit zyrtar të punës, duke përfshirë
gjithashtu mbështetje psikosociale në Drejtorinë Vendore të Policisë
Shkodër, transport të sigurtë për rastet si dhe një qendër të strehimit
emergjent për gratë, fëmijët dhe të rinjtë në rrezik trafikimi ose viktima
potencial trafikimi dhe të dhunës në familje.
4World Vision AlbaniaNdërhyrje në përgjigje të emergjencës së krijuar nga COVID-19. Objekti
i kësaj marrëveshje konsiston në dhënien e ndihmës për familjarët në
nevojë, në zonat e dakortësuara, brenda territorit të Bashkisë Shkodër,
me qëllim përballimin e situatës së vështirë të krijuar.
5Qendra për të drejtat e
gruas Rome/Egjyptiane
Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit rome/egjyptiane për tu mbështetur
në të drejtat e tyre ligjore dhe sistemin e drejtësisë për zgjidhjen e
problematikave me të cilat përballen. Projekti mbështet aktivitete që
synojnë mobilizim ligjor në komunitetet rome dhe egjiptiane.
6Shoqata “The Door” Ofrimi i shërbimeve integruese dhe edukuese për fëmijët e familjeve
vulnerabël dhe në vështirësi socio-ekonomike, pranë ambjenteve të
ish-shkollës Veterinare.
7Shoqata e Para &
Tetraplegjikë Shqiptarë
Përmirësimi i mirëqenies së jetës dhe gjendjes sociale, fizike,
psikologjike dhe emocionale për personat me aftësi të kufizuara
para dhe tetraplegjike.

Për vitin 2021 u realizua thirrje e IV për projekt propozime. Fondi total për këtë Thirrje ishte 8,381,000 ALL.

Prioritetet e përcaktuara për thirrjen e IV janë:

 1. Mbështetja për zhvillimin ekonomik

a. Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të 11 njësive administrative të Bashkisë Shkodër. Nënprioriteti 1.1 përfshin fushën projektin P04130.O2.A2 Panairi i produkteve agropërpunuese sipas njësive administrative.
b. Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të njësive administrative Shosh, Pult, Postribë, Rrethina.
c. Promovimi i burimeve natyrore, kulturore dhe produktit vendor të njësive administrative Berdicë, Ana e Malit, Dajç, Guri i Zi. Nënprioriteti 1.2 dhe 1.3 përfshin fushën projektin P04130.O2.A3 Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative).

 1. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit

2.3 Organizimi i aktiviteteve që synojnë promovimin e ngjarjeve kulturore që favorizojnë zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë Shkodër.
Nënprioriteti 2.1 përfshin fushën projektin P04760.O3.A3 Hapja e sezonit turistik Velipoje; P04760.O3.A5 Dita e biçikletave; P04760.O3.A8 Lojra Popullore Fest;
2.4 Organizimi i aktiviteteve që synojnë promovimin e produkteve turistike të territorit të Bashkisë Shkodër.
Nënprioriteti 2.2 përfshin P04760.O2.A1.Panairi i artizanatit në ditën ndërkombëtare të artizanatit; P04760.O3.A1 Festa e Liqenit; P04760.O3.A4 Festa e Thethit; P04760.O3.A6 Triathlon.

 1. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe social kulturore

3.1 Organizimi i aktiviteteve që synojnë organizimet festive kulturore argëtuese, që favorizojnë rritjen e zhvillimit të jetës kulturore në territorin e Bashkisë Shkodër.
Nënprioriteti 3.1 përfshin fushën projektin P08220.O3.A26; Shkodra n’fest; P08220.O3.A28 Festa trashëgimisë kulturore “Za Fest”.
3.2 Organizimi i ngjarjeve të mëdha artistike që kanë ndikim në rritjen e cilësisë kulturore. Nënprioriteti 3.2 P08220.O3.A23 Festival Jazz-i.
3.3 Organizimi i aktiviteteve që synojnë gjithëpërfshirjen e fëmijëve të familjeve në nevojë, në aktivitetetë social-kulturore.
Nënprioriteti 3.3 përfshin fushën projektin P10430.O7.A1. “Asnjë Fëmijë Jashtë”.
Janë nënshkruar kontratat me 7 shoqata të shpallura fituese, me vlerë 7,190,000 ALL.

Nr.Emri i OrganizatësEmri i projektitBuxheti totalPikët total
1Shoqata Mandarina Project“Tradition is the Future”- Promoting our Roots
(“Tradita është e Ardhmja” – Promovojmë Rrënjët Tona)
1,440,00082
2Shoqata Mandarina ProjectSHKODRA JU FTON “Nga Deti në Mal & një
Liqen për tu ndal” (Promoting Velipoja –
Liqeni Shkodrës & Thethi)
1,350,00081
3Shoqata e artizanëve dhe
zejtarëve të Shqipërisë
Panairi i produkteve agropërpunuese sipas
njësive administrative.
700,00073
4Shoqata e artizanëve dhe
zejtarëve të Shqipërisë
Panairi i artizanatit në ditën ndërkombëtare
të artizanatit
400,00077
5Shoqata The Door“Na, festojmë me lojna e biçikletë n’Shkodër”600,00076
6Shoqata  Albanian Center of Audiovisual & ChinematographyZA Fest edicioni 5-të800,00063
7Shoqata Kulturore ”Rrok Jakaj”“SHKODRA JAZZ FESTIVAL”1,900,00084

Së fundi, Bashkia Shkodër ka aplikuar Metodologjinë LOD për vazhdimin e financimit të disiplinave sportive. Paketa është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe deri tani është shpallur 2 herë Thirrja drejtuar Shoqatave Sportive. Totali i grantit në Bashkinë e Shkodrës për këtë Thirrje është: 62,248,000 ALL.

Prioritetet e përcaktuara për thirrjen janë:

• Lojëra me dorë

 1. Basketboll
 2. Volejboll
 3. Hendboll

• Sporte individuale

 1. Atletikë
 2. Boks
 3. Çiklizëm
 4. Gjimnastikë
 5. Mundje
 6. Peshëngritje
 7. Not
 8. Shah
 9. Ping Pong
 10. Xhudo

• Futboll femra

 1. Futboll Femra

Deri tani janë nënshkruar 11 kontrata me shoqatat sportive të shpallura fituese, me vlerë 45,014,950 ALL.
Në vijim të këtij programi, Bashkia Shkodër ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me UNDP Albania për ReLOaD2 duke u angazhuar që thirrjet për projektet propozime drejtuar Organizatave të Shoqërisë Civile të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.
Thirrja financohet plotësisht nga buxheti i Bashkisë Shkodër për vitin 2022. Fondi i kësaj thirrje është 10.080.000 ALL.
Thirrja është hapur me datë 7 shkurt dhe do të mbyllet me datë 9 mars 2022.

Akt – Marrëveshje

Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese me qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bashkia Shkodër ka nënshkruar marrëveshje të cilat janë zbatuar për gjatë vitit 2018-2019 por nuk kanë munguar edhe bashkëpunime të tjera me OSHC-të për të cilat jo detyrimisht është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

Informacion mbi bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me Organizatat e Shoqërisë Civile.

Titulli i dokumentit/
marrëveshjes
Data e nënshkrimitPalët nënshkrueseFushat e bashkëpunimit
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 14656 Prot, datë 12/10/2023Bashkia Shkodër
Shoqata BID Shkodër
Objekti i kësaj marrëveshjeje është: Transferimi i të
ardhurave nga tarifat që mblidhen nga bizneset e zonës së
veprimtarisë tek shoqata “BID Shkodër” për zhvillimin e
aktiviteteve të programuara sipas buxhetit të shoqatës të
miratuar nga Bordi Drejtues i saj për vitin 2023 përkatësisht
tarifa e gjelbërimit, tarifa e ndriçimit, tarifa e pastrimit dhe
largimit të mbeturinave. Përjashtimi nga tarifa e përkohshme
për zënien e hapësirës publike të “Rr. 28 Nëntori, Rr. 13
Dhjetori – Rr. Kolë Idromeno” për aktivitetet e
organizuara nga kjo shoqatë me qëllim
promovimin e zonës.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.13891 Prot,
datë 29/09/2023
Bashkia Shkodër dhe Shoqata Islamic Reliev AlbaniaQëllimi i kësaj marrëveshje është përcaktimi i formës së bashkëpunimit ndërmjet IRA-s dhe bashkisë së Shkodres për zbatimin dhe finalizimin e projektit që synon për mirësimin e jetesës dhe gjenerimin e të ardhurave për garatë në nevojë dhe fërmerët e varfër ruralë.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 11960 Prot. Datë 28.08.2023Bashkia Shkodër
Terre Des Hommes Misioni në Shqipëri dhe Kosovë
Objekti i kësaj marrëveshje është të përcaktojë angazhimin
e ndërsjelltë të palëve dhe rregullimin e bashkëpunimit
përgjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshje në Bashkinë
Shkodër, me qëllim planifikimin dhe zbatimin e
ndërhyrjeve për ngritjen dhe zhvillimin e shërbimeve
cilësore me bazë komunitare për mbrojtjen e fëmijëve/ të
rinjve. Fokusi kryesor i angazhimit do të jetë fuqizimi dhe
përfshirja sociale e fëmijëve dhe të rinjve në nevojë për
mbrojtje, promovimi i të drejtave dhe mirëqënies së tyre,
parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore dhe
migracionit të pasigurtë, mbështetja dhe integrimi i
fëmijëve në konflikt me ligjin, dhe familjeve të prekura
nga migracioni. Objekt i kësaj marrëveshje do të jetë
zbatimi i programeve për ngritjen e kapaciteteve të
profesionistëve të fushës në përputhje me Ligjin “Për të
Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, Kodin e Drejtësisë për të
Mitur, Ligjin “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në
Republikën e Shqipërisë”, Ligjin për Rininë, në përputhje
me parimet e reformës së decentralizimit, reformës
territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve
shoqërore.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 12772 Prot. Datë 13.09.2023Bashkia Shkodër
dhe Shoqata e Invalidëve Para &Tetraplegjikë Shqiptarë
Objekti i kësaj Marrëveshje është bashkëpunimi dhe
vendosja e ndërveprimit të përbashkët midis Shoqatës së
Invalidëve Para & Tetraplegjikë dhe Bashkisë Shkodër, duke
përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e ndërsjellta në zbatimin
e ndërhyrjeve të synuara, me qëllim mbështetjen dhe
integrimin e individëve me aftësi të kufizuara, që të kenë
akses në lëvizje, në një edukim, shërbim shëndetësor e
rehabilitues, dhe gjithëpërfshirës, me synimin që të jenë të
mbrojtur dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në
vendimet që ndikojnë në jetën e tyre
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 11795 Prot. Datë 24.08.2023Bashkia Shkodër dhe Protik Innovation CenterObjekti i kësaj marrëveshje është të përcaktojë angazhimin e ndërsjelltë të palëve dhe rregullimin e bashkëpunimit me qëllim zhvillimin e klasave mësimore të akademisë SDA by Protik, programe të kodimit programim dhe formim në fushën e teknologjive tëk të rinjtë në qytetin e Shkodres, në kuadër të të programit të kodimit të mbështetur nga qeveria shqiptare.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 15508 Prot. Datë 17.08.2023Bashkia Shkodër dhe INSTATObjekti i kësaj marrëveshje është bashkëpunimi për organizimin dhe realizimin e procesit të censit të popullsisë dhe të banesave në juridiksionin e bashkisë Shkodër. Qëllimi i marrëveshjes është ofrimi i të dhënave të besueshme statistikore për përmirësimin dhe njhjen sa më të mirë të realitetit demografik, ekonomik dhe shoqëror.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 11478 Prot. Datë 17.08.2023Bashkia Shkodër dhe I.B.C- TELECOM shpkObjekti i marrëveshjes është ofrimi i shërbimit “Free Wi-Fi” ( internet falas) në disa zona të caktuara turistike të territorit nën juridiksionin e bashkisë Shkodër , sipas plan – vendosjes bashkëngjitur kësaj marrëveshje.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 11256 Prot. Datë 10.08.2023Bashkia Shkodër dhe Ministria e Shëndetesisë dhe Mbrojtjes SocialeZbatimi i kontratës së sipermarrjes nr 1592/21, dt 11.07.2023, me objekt” Rikonstruksion I Qendrave Shëndetësore ( viti 2023 -2024), I ndarë në lote , Loti 3 “Rikonstruksion i disa Q.SH –ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, konkretisht QSH – fshati “Oblikë”; Q.Sh – Fshati “Dajç” dhe Q.Sh – Fshati “Velipojë”, Bashkia Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 5635 Prot. Datë 15.06.2023Bashkia Shkodër dhe Qendrës Shëndetësore nr.4,Ambulance “Guerrile-të rritur dhe pediatri”,Ambulanca “Zooteknike –të rritur dhe pediatri”ShkodërDhënia në përdorim të një ambient në Qendren Multifunksionale “Xixëllonjat” ( ish Shkolla Veterinare), së pasurisë në ZK 8591, nr pas 12/117 (sipas lidhjes nr 1 me nr inventari 55, të VKM nr 421, datë 02.06.2010) ndërtesë me sipëfaqe shfrytëzimi ndarë në S1-97.2 m2, S2 – 90.2 m2, sipas planimetrisë, gent plan bashkëlidhur në pronësi të bashkisë Shkodër, për të ushtruar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 7305 Prot. Datë 25.05.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra Shëndetësore Gur i Zi, Ambulanca “Gur i Zi, ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti , në Qendren Komunitare “Për familjen ‘ në Njësinë Administrative Guri i Zi, ZK 1898, nr pas 132/8, me sipërfaqe shfrytëzimi 100 m2, në adminisrim të Bashkisë Shkodër sipas planimetrisë bashkëlidhur, për të ushtruar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 6874 Prot. Datë 17.05.2023Bashkia Shkodër dhe Animal Need MeObjekti i kësaj marrëveshje është përkujdesja dhe strehimi afat gjatë i qenve të pastrehë të qytetit të Shkodrës.
Kontratë shërbimiNr. 6298 Prot. Datë 05.05.2023Bashkia Shkodër dhe Shoqëria “Meni –Ergi” shpkOfrimi i shërbimit të transportit qytetës të udhëtarëve në linjën “‘Qendër -Shirokë-Zogaj- Qendër”, nga Operatori , në përputhje me stacionet , frekuencen dhe kushtet e përgjithshme dhe të posaçme të shërbimit të përcaktuar në VKB nr 05, datë 05.01.2022. Operatori ofron shërbimin e transportit qytetës kundrejt një tarife të caktuar.. Operatori pranon dhe deklaron se shërbimi objekt i kontratës është shërbim publik dhe nuk mund të pezullohet apo braktiset në asnjë moment përveç në raste të forcës madhore ose grevave.
Kontratë huapërdorjeNr. 5975 Prot. Datë 28.04.2023Bashkia e Shkodrës dhe Ministria e MbrojtjesMe anë të kësaj kontrate , huadhënësi, pranon ti lëshojë me huapërdorje huamarrësit dhe huamarrësi pranon të marrë me huaperdorje huadhënësi objektin i cili ndodhet në ndërtesën “magazina e ish hotel Sportit”, me vendodhje “ Rruga Edit Durham “ me të dhëna: nr pas 5/311+11-6, ZK 8594 me sipërfaqe totale 127 m2.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 5975 Prot. Datë 26.04.2023Bashkia Shkodër dhe Shoqata në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të NjeriutKjo marrëveshje ka për qëllim bashkëpunimin me qëllim zhvillimin e aktiviteteve në mbrojtje të individëve dhe grupeve sociale të rrezikuara, promovimin e parimeve themelore të të drejtave e lirive të njeriut, sensibilizimin dhe përgjegjsmërinë sociale.
MarrëveshjeNr. 4648 Prot. Datë 31.03.2023Bashkia Shkodër dhe Style NetStyle Net ka qëllim të realizojë projekte të ndryshme me shtrirje në pronat e paluajtshme publike shtetërore që kanë kaluar sipas legjislacionit në fuqi në pronësi/përdorim të bashkisë Shkodër, me qëllim mundësinë e ushtrimit të aktivitetit të Style Net dhe ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike.
Akt marrëveshjeNr. 4603 Prot. Datë 31.03.2023Bashkia Shkodër dhe Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.aObjekti i kësaj aklt marrëveshje është kryerja e shërbimit të agjentit tatimor për vjeljen e taksave dhe tarifave familjare të qytetarëve nga na e Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a në gjithë territorit e Bashkisë Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 4603 Prot. Datë 31.03.2023Bashkia Shkodër dhe “Vodafone Albania” sh.aVodafone Albania realizon i projekteve të ndryshme me shtrirje në pronat e palujtshme publike shtetërore që kanë kaluar në pronësi/prdorim të bashkisë Shkodër, me qëllim mundësinë e ushtrimit të aktivitetit Vodafone dhe ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe bashkia Shkodër deklaron dhe garanton Vodafone Albania për akses në infrastrukturen aktuale aktuale në pronësi/përdorim të bashkisë Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 4018 Prot. Datë 20.03.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra shëndetësore Rrethina, Ambulanca “ Shtoj i Vjetër”-të rritur dhe pediatri, ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti në qendren kominitare ‘Për familjen” Rrethina, ZK 3429, nr 22/11 ndërtesë shfrytëzimi 40 m2, sipss plani,metrisë bashkëlidhur, e regjistruar në pronësi të bashkisë Shkodër për të ushtuar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 3394 Prot. Datë 07.03.2023Bashkia Shkodër
SOS Fshatrat e Fëmijëve, Shqipëri.
Objekt i kësaj marrëveshje është përcaktimi i mënyrave të
bashkëpunimit institucional mes Bashkisë Shkodër dhe
SOS Fshatrat e Fëmijëve, Shqipëri, të cilët kanë në fokus
fëmijët dhe familjet vulnerabël, realizimin, respektimin e
mbrojtjen e të drejtave të tyre si dhe ofrimin e shërbimeve
shoqërore me fokus të veçantë në shërbimet komunitare
për fuqizimin e familjes dhe punësimin e të rinjve.
Qëllimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve synon të nxisë
modele positive, inovatore të ofrimit të shërbimeve për
grupet e marxhinalizuara duke synuar përmirësimin e
gjëndjes social ekonomike të fëmijëve, familjeve vulnerabël
në bashkinë e Shkodrës dhe rritjes së kapaciteteve të
profesionistëve vendor për tiu përgjigjur në mënyrë të
kordinuar dhe efikase.
Kontratë Kolektive e PunësNr. 2735 Prot. Datë 23.02.2023Bashkia Shkodër dhe Sindikata e Pavarur e Arsimit të ShqipërisëKjo kontratë kolektive e shtrin efektet në personelin mësimore dhe drejtues në arsimin parashkollor si dhe në personelin ndihmës të arsimit publik parauniversitar në Republiken e Shqipërisë.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2590 Prot. Datë 21.02.2023Bashkia Shkodër dhe Fondacioni FOODBANK AlbaniaDhënia në përdorim pa kundërshpërblim Fondacionit
FoodBank Albania, të objektit Magazinë, me nr. Pasurie
5/205 ndodhur në zonën kadastrale 8594, në pronësi të
bashkisë shkodër, për magazinimin dhe shpërndarjen e
produkteve dhe mallrave të grumbulluara nga dhurimet
tek shtresat në nevojë të mbështetura nga Bashkia
Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2574 Prot. Datë 21.02.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra Shëndetësore Nr 2Dhënia në përdorim të një ambienti në Konviktin “Safet Spahia, Zona Kadastrale 8594, nr 4/49, ndërtesë me sipërfaqe 62.24 m2 sipas planimetrisë bashkëlidhur, e regjistruar në pronësi të Bashkisë Shkodër, për të ushtruar aktivitetin: Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2573 Prot. Datë 21.02.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra Shëndetësore Nr 2, Ambulanca “Perlat Rexhepi” ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti në “Ish Konviktin e shkollës pyjore”, ZK 8592, nr pasurie 8/18, ndërtesë me sipërfaqe 40.3 m2 sipas planimetrisë bashkëlidhur, e regjistruar në pronësi të bashkisë Shkodër, për të ushtuar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2575 Prot. Datë 21.02.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra shëndetësore nr 3, Ambulanca “Tom Kola”, ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti në “ish Konviktin e shkollës pyjore”, ZK 8592, nr pasurie 8/18, ndërtesë me sipërfaqe 40.3 m2 sipas planimetrisë bashkëlidhur, e regjistruar në pronësi të bashkisë Shkodër, për të ushtuar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2485 Prot. Datë 20.02.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra shëndetësore nr 2, Ambulanca “3 Heronjtë 1”-Të rritur” dhe Ambulanca “3 Heronjtë 2- të rritur”ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti në objektin ish” Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime sh.a, ZK 8593, nr 7/24, ndërtesë me sipërfaqe shfrytëzimi 46,69 m2 sipas planimetrisë bashkëlidhur, e regjistruar në pronësi të bashkisë Shkodër, për të ushtuar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2227 Prot. Datë 14.02.2023Bashkia Shkodër dhe Fondacioni FIRDEUSKjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale mes Bashkisë dhe Fondacionit Firdeus për
ofrimin e shërbimeve rezidenciale për të moshuarit e
Bashkisë Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 1709 Prot. Datë 03.02.2023Bashkia Shkodër dhe Qendra shëndetësore nr 4, Ambulanca “Salo Halili Pediatri” ShkodërDhënia në përdorim të një ambienti në Qendren Multi funksionale ‘ngjyrat”, ZK 8591, nr 8/1120, ndërtesë shfrytëzimi 48 m2 sipas planimetrisë bashkëlidhur , e rregjistruar në pronësi të bashkisë Shkodër, për të ushtuar aktivitetin “Dhënie Shërbimi Publik Shëndetësor Parësor”
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 1387 Prot. Datë 03.02.2023Bashkia Shkodër dhe Shoqata “Code Partners”Objekti i kësaj marrëveshje është zbatimi i programit të punëve publike në komunitet.
Akt marrëveshjeNr. 1213 Prot. Datë 26.01.2023Bashkia Shkodër dhe Agjencia Shtetërore për ShpronësiminPërcaktimi i angazhimit të ndërsjelltë të Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, si autoritet përgjegjës dhe bashkisë Shkodër, si subjekt kërkues, për marrjen e masave dhe kryerjen e procedurave për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i rrugës Shengjin- Baks Rrjoll- Velipojë Loti I, Faza e I.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 945 Prot. Datë 23.01.2023Bashkia Shkodër
Të ndryshëm të Barabartë, Shqipëri
Objekt i kësaj marrëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë
dhe Organizatës është bashkëpunimi për vazhdimin dhe
qëndrueshmërinë e Alternativës së Përkujdesit, për
përkujdesjen dhe mbështetjen e fëmijëve të nënave viktima
të trafikimit dhe dhunës në familje, pas mbarimit të orarit
zyrtar të kopshteve dhe shkollave edhe ditën e shtunë.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 944 Prot. Datë 23.01.2023Bashkia Shkodër dhe Hope for the WorldKjo marrëveshje bashkëpunimi ka për objekt përkujdesjen,
mirerritjen dhe edukimin e fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës
0-5 vjeç, Shtëpisë së Fëmijës 6-15 vjeç dhe qendrës së
Zhvillimit, Shkodër.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 855 Prot. Datë 19.01.2023.Bashkia Shkodër dhe Shoqata Projekti ShpresaObjekt i kësaj marrëveshje bashkëpunimi është ofrimi i
shërbimeve cilësore për personat me aftësi të kufizuar
sipas standarteve të miratuara pranë qendrave të projektit
“Shpresa”
Planifikimi i fondit dhe përgatitja e proçedurave për
lëvrimin e financimeve për pagat dhe siguracionet e
personelit, të kuotës ushqimore për përfituesit që
përfitojnë shërbime pranë organizatës “Shpresa” si dhe
shpenzime operative.
Kontratë qerajeNr. 707 Prot. Datë 17.01.2023Bashkia Shkodër Person fizik Sezai ShpuzaDhënia me qera e pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe 155 m2, ndërtesë e ndodhur në stadiumin Loro Boriçi, ZK 8591, me sip 28634 m2, pasuria nr 7/39, fletë inventari 221, në pronësi të bashkisë Shkodër , subjektit “Sezai Shpuza”
Kontratë qerajeNr. 454 Prot. Datë 12.01.2023Bashkia Shkodër/Subjekti “Bashkim Vllaznim” shpkDhënia me qera e pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe 12 m2 nr pasurie 3/159 N32, ZK 8594, volum 30, faqe 147, ndodhur në qytetin Shkodër, pasuri në pronësi të bashkisë Shkodër.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 388 Prot. Datë 10.01.2023Bashkia Shkodër dhe Opera Maddonina del GrappaObjekt i kësaj marrëveshje bashkëpunimi është ofrimi i
shërbimeve cilësore për personat me aftësi ndryshe pranë
qendrës Opera Divina Prov. Madonnina d. Grappa, sipas
standarteve të miratuara, planifikimi i fondit dhe përgatitja
e proçedurave për lëvrimin e financimeve për pagat dhe
siguracionet e personelit, të kuotës ushqimore për
përfituesit që përfitojnë shërbime pranë organizatës Opera
Divina Prov. Madonnina d. Grappa si dhe shpenzime
operative.
Marrëveshje KuadërNr.8256/124 Prot
06/06/2022
Bashkia Shkodër Shoqata e
Futbollit të Femrave Vllaznia
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së
Futbollit të Femrave Vllaznia , për zbatimin e projektit në
Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura dhe të
gjithë ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të
futbollit të femrave në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë
pjesë në kampionate kombëtare në të gjitha kategoritë
sportive të futbollit të femrave.
Marrëveshje KuadërNr.8256/126 Prot
06/06/2022
Bashkia Shkodër Shoqata Future
Sports Academy Shkodër 2022
Kjo marrveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Future
Sports Academy Shkodër 2022, për zbatimin e projektit
“Shaping Champions” dhe të gjithë ekipeve zinxhir me
synimin e zhvillimit të sportit të boksit të femrave në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare në të gjitha kategoritë sportive të boksit të
femrave.
Marrëveshje KuadërNr.8256/128 Prot
06/06/2022
Bashkia Shkodër Shoqata “Veriu i
Shkodrës 2021″
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës “Veriu
i Shkodrës 2021″, për zbatimin e projektit “Mbështetje e
ekipit të peshëngritjes meshkuj të rritur” dhe të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të
peshëngritjes në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë
në kampionate kombëtare në të gjitha kategoritë sportive
të peshëngritjes.
Marrëveshje KuadërNr.8256/112 Prot
06/06/2022
Bashkia Shkodër Shoqata Sportive
“Vllaznia-Mundje”
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive “Vllaznia-Mundje”, për zbatimin e projektit
“Mbështetje e ekipit të mundjes meshkuj të rritur” dhe të
gjithë ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të
mundjes në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare në të gjitha kategoritë sportive të
mundjes.
Marrëveshje KuadërNr. 1290/44 Prot
11.04.2022
Bashkia Shkodër Shoqata e Artizanëve
dhe Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së
Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë për zbatimin e
projektit “Panairi i produkteve agropërpunuese sipas
njësive administrative” e cila ka për qëllim njohjen e
vlerave kulturore dhe agropërpunuese të njësive si dhe
fuqizimin e artizanëve nëpërmjet rritjes së shitjeve ofrimi
në treg për herë të parë.
Marrëveshje KuadërNr. 1290/40 Prot
11.04.2022
Bashkia Shkodër Shoqata e Artizaneve
dhe Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së
Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë për zbatimin e
projektit “Panairi i artizanit në ditën ndërkombëtare të
artizanit,” e cila ka për qëllim promovimin dhe
mbështetjen e artizanit në Bashkinë Shkodër.
Marrëveshje KuadërNr. 1290/43 Prot
11.04.2022
Bashkia Shkodër Shoqata WellPoint –
Kujdes për të gjithë
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
WellPoint – Kujdes për të gjithë për zbatimin e projektit
“Shkodra thesar i natyrës dhe vlerave njerëzore,” e cila ka
për qëllim promovimin e vlerave natyrore të zonave të
mbrojtura të Shkodrës me qëllim rritjen e atraksionit
ekoturistik dhe mirëqënies socio-ekonomike të
komuniteteve në këto zona.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 3495 Prot
02.03.2022
Bashkia Shkodër YEAObjekti i kësaj Marrëveshje bashkëpunimi është
koordinimi i roleve dhe përgjegjësive ndërmjet Bashkisë
Shkodër dhe Qendrës YEA! (Young Entrepreneurs Albania)
financuar nga Projekt Albanien për ngritjen e hapësirës
bashkëpunuese për ndërmarrjet sociale të të rinjve dhe
hapësirës inkubuese për sipërmarrjet e të rinjve, pranë
qendrës Rinore “Atelie”.
Qëllimi i kësaj Marrëveshje bashkëpunimi është ofrimi i
shërbimeve të përbashkëta në interes të nxitjes së
punësimit dhe fuqizimit të të rinjve të Bashkisë Shkodër në
tregun e punës dhe ngritja e Inkubatorit pranë Qendrës
Rinore “Atelie”.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 3388 Prot
01.03.2022
Bashkia Shkodër World VisionMe anë të kësaj marrëveshje, Palët bien dakord për një
angazhimin të ndërsjellë për zbatimin e programeve që
synojnë garantimin e të drejtës së fëmijëve për të qenë të
mbrojtur, për edukim cilësor dhe gjithëpërfshirës dhe për
pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit në Qendrën
Komunitare “Për Familjen” Nr.1 dhe në Qendrën
Komunitare “Për Familjen” në Shtoj të Vjetër të
rikonstruktuar me kontributin e Bashkisë dhe World Vision
në bazë të amendamentit Nr. 6497 Prot., datë 30/04/2018
i cili është pjesë e marrëveshjes së përgjithshme Nr. 14286,
Prot., datë 26/09/2017.
Në vijim të Marrëveshjes me Nr. 2080 Prot., me datë
08.02.2019, kjo marrëveshje synon të vazhdojë forcimin e
marrëdhënieve dhe partneritetit midis WVA dhe Bashkisë
Shkodër dhe të përcaktojë aktivitetet dhe shërbimet që do
të ofrohen nga të dyja palët në Qendrën Komunitare Për
Familjen, Shtoj i Vjetër dhe në Qendrën Komunitare “Për
Familjen” Nr.1.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.3387 Prot
01.03.2022
Bashkia Shkodër World VisionObjekti i kësaj Marrëveshjeje është vendosja e
bashkëpunimit dhe ndërveprimit të përbashkët midis
Palëve, për zbatimin në vijim të politikave, projekteve apo
shërbimeve që synojnë përmirësimin e situatës së
mirëqenies së fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre;
forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve dhe të rinjve,
sidomos të atyre më vulnerabël; si dhe ofrimin e
shërbimeve ligjore dhe sociale në kuadër të fuqizimit dhe
integrimit/ri-integrimit të tyre në shoqëri në mënyrë që
ata të jenë të mbrojtur dhe të marrin pjesë në mënyrë
aktive në vendimet që afektojnë jetën e tyre. Kjo
Marrëveshje shërben si bazë e marrëveshjeve të tjera të
ardhshme, që do të lidhen midis Palëve për zbatimin e saj
dhe ka për qëllim të përcaktojë angazhimet bazë/kryesore
të bashkëpunimit midis Palëve, në zbatimin e përbashkët
të politikave, projekteve apo shërbimeve në dobi të
mirëqenies së fëmijëve, të rinjve, familjeve të tyre apo
komunitetit të Shkodrës në përgjithësi.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2760 Prot
21.02.2022
Bashkia Shkodër Food BankObjekti i kësaj marrëveshje është dhënia në përdorim pa
kundërshpërblerje Fondacionit Foodbank Albania, të
objektit “Magazinë,” me nr. pasurie 5/205 ndodhur në
Zonën Kadastrale 8594, në pronësi të Bashkisë Shkodër,
për magazinimin dhe shpërndarjen e produkteve dhe
mallrave të grumbulluara nga dhurimet tek shtresat në
nevojë të mbeshtetura nga Bashkia Shkodër. Bashkia
Shkodër do t’i japë në përdorim pa kundërshpërblerje
Fondacionit Foodbank Albania, pasurinë e përshkruar në
objektin e kësaj marrëveshje bashkëpunimi, për ta
përdorur në realizimin e veprimtarisë së magazinimit të
produkteve dhe mallrave të grumbulluara nga dhurimet,
me qëllim shpërndarjen tek shtresat në nevojë në
territorin nën juridiksion të bashkisë Shkodër.
Kontratë Dhurimi me KushtNr.2759 Prot
21.02.2022
Bashkia Shkodër Spot CommunicationsObjekti i kësaj kontrate dhurimi me kusht është
sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për
shfrytëzimin sa më intensiv të transportit alternativ me
biçikleta, në kuadrin e mbrojtjes së mjedisit nga ndotja e
gazrave të mjeteve motorike. Mbajtja e instalacioneve të
branduara me Vodafone për minimalisht dy vite.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2670 Prot
18.02.2022
Bashkia Shkodër Insituti “Yunus Emre”Organizimi i aktiviteteve promovuese, në fushën e artit,
kulturës, trashëgimisë kulturore, historisë, turizmit dhe
promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër, sipas një
kalendari të bashkëndarë.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2672 Prot
18.02.2022
Bashkia Shkodër PalladiumQëllimi i kësaj Marrëveshjeje është përcaktimi i angazhimit
të ndërsjellë të Palëve në lidhje me bashkëpunimin teknik
për zbatimin e Projektit, i cili ka si objektiv madhor
parandalimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda,
nëpërmjet fuqizimit, bashkëveprimit ndërinstitucional,
rritjes së rolit të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, Grupit
teknik ndersektorial dhe Këshillit Rinor vendor për gjetjen
e rrugëve alternative për fëmijët e të rinjtë me qëllim
mospërfshirjen e tyre në krim, në përputhje dhe me
objektivat, masat e aktivitetet e parashikuara në
Strategjinë për Luftën Kundër Krimit të Organizuar 2021-
2025 dhe Strategjisë Ndërsektoriale Për Sigurinë në
Komunitet 2021-2026.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 1791 Prot
03.02.2022
Bashkia Shkodër Shoqata e Artizanëve
dhe Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo marrëveshje ka për qëllim zhvillimin e biznesit vendor
në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artizanatit dhe
produkteve territoriale të Shkodrës.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 1819 Prot
03.02.2022
Bashkia Shkodër Papa XhovaniObjekt i kësaj marrëveshje është përcaktimi i roleve dhe
përgjegjësive të ndërsjellta në zbatimin e ndërhyrjeve që
synojnë forcimin e sistemit të edukimit dhe mbrojtjes së
fëmijëve, fuqizimin dhe mbështetjen e familjeve në
vështirësi social-ekonomike dhe me synim integrimin e
fëmijëve në sistemn edukativ publik. Me anë të kësaj
marrëveshje synohet bashkëpunimi në zhvillimin e
aktiviteteve edukuese dhe integruese pas mësimit pranë
Qendrës Komunitare “Për Familjen” Nr. 3, duke synuar
mbështetjen e integrimin e fëmijëve në edukimin publik si
një e drejtë kushtetuese, duke ofruar shanse të barabarta
për arsimim, mbështetjen dhe fuqizimin e familjeve në
mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Palët do të
zbatojnë ndërhyrjet e përbashkëta në përputhje të plotë
me legjislacionin në fuqi dhe të udhëhequr nga parimi i
“interesit më të lartë të fëmijës,” duke iu referuar
standarteve të shtetit shqiptar.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 1598 Prot
31.01.2022
Bashkia Shkodër Madonnina Del GrappaObjekt i kësaj marrëveshje bashkëpunimi është ofrimi i
shërbimeve cilësore për personat me aftësi ndryshe pranë
qendrës Opera Divina Prov. Madonnina d. Grappa, sipas
standarteve të miratuara, planifikimi i fondit dhe përgatitja
e procedurave për lëvrimin e financimeve për pagat dhe
siguracionet e personelit, të kuotës ushqimore për
përfituesit që përfitojnë shërbime pranë organizatës
Opera Divina Prov. Madonnina d. Grappa si dhe
shpenzime operative.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.1599 Prot
31.01.2022
Bashkia Shkodër Projekti ShpresaKjo marrëveshje bashkëpunimi ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë së Shkodrës
dhe Projektit “Shpresa” në zbatimin e programit të
bashkëpunimit me qëllim ofrimin e shërbimeve për
personat me aftësi të kufizuar sipas standarteve të
përcaktuara me ligj. Projekti Shpresa ofron shërbime të
tipit shtëpi – familje, në territorin e Bashkisë së Shkodrës
për personat me aftësi të kufizuar. Aktualisht projekti
Shpresa përbëhet nga 7 shtëpi familje ku marrin shërbim
61 përmirës, të deinstitucionalizuar nga qendrat
psikiatrike shtetërore, qendrat e zhvillimit, etj. dhe marrin
shërbime sipas nevojave me synim integrimin e tyre në
shoqëri. Përmirësit janë ndarë në shtëpi-familje sipas
shkallës së paftësisë (sipas vlerësimit të komisionit mjeko-
ligjor që paraqesin dhe sipas aftësisë vetë-vepruese që
ata kanë).
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 1616 Prot
31.01.2022
Bashkia Shkodër Shpresë për BotënKjo marrëveshje bashkëpunimi ka për objekt
përkujdesjen, mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të
Shtëpisë së Fëmijës 0-5 vjeç, Shtëpisë së Fëmijës 6-15
vjeç dhe Qendrës së Zhvillimit, Shkodër.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 613 Prot
12.01.2022
Bashkia Shkodër Gruaja tek GruajaKjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
organizatës “Gruaja te Gruaja” në kuadër të fuqizimit të
shërbimit emergjent për viktimat e dhunës në familje, si
dhe për viktimat dhe individët në rrezik të menjëhershëm
trafikimi.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 971 Prot
09.01.2022
Bashkia Shkodër CARITAS ShqiptarObjekti i kësaj kontrate është zbatimi i Programit të
Praktikës profesionale dhe Mentorimit (në tekstin e
mëtejmë të Programit) i cili përfshin një mundësi
afatshkurtër për personat me aftësi të kufizuara për të
zhvilluar aftësitë e tyre profesionale, të fitojnë përvojë
pune dhe kuptojnë më mirë detyrat e një pune të caktuar.
Programi zbatohet në kuadër të projektit A.C.C.E.N.T –
Aksesueshmëri, qytetare ndërgjegja, punësimi i personave
me aftësi të kufizuara, si trend i ri, i cili po zbatohet në
Mal të Zi dhe Shqipëri.
Qëllimi i kësaj Marrëveshje është konkretizimi i
bashkëpunimit në mes të Caritas-it Shqiptar, Subjektit
punëdhënës dhe përmirësit në mbështetje të realizimit të
praktikës profesionale.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.176 Prot
06.01.2022
Bashkia Shkodër: Të ndryshëm, të BarabartëObjekt i kësaj marrëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë
dhe Organizatës është bashkëpunimi për vazhdimin dhe
qëndrueshmërinë e Alternativës së Përkujdesit, për
përkujdesjen dhe mbështetjen e fëmijëve të nënave
viktima të trafikimit dhe dhunës në familje, pas mbarimit
të orarit zyrtar të kopshteve dhe shkollave, edhe ditën e
shtunë. Qëllimi i marrëveshjes së bashkëpunimit është të
përcaktojë fushat dhe mënyrat e bashkëpunimit mes
palëve për të siguruar funksionimin, qëndrueshmërinë e
modelit të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve, si dhe
mbështetjen e fuqizimit të prindërve, duke përdorur
kapacitetet dhe mundësitë që jep organizata në përpjekje
edhe me reformën e decentralizimit, reformën
territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve
shoqërore.
Ky shërbim synon të vijë në ndihmë fëmijëve të grave të
mbijetuara të dhunës dhe trafikimit, të cilët për shkak të
mospërputhjes mes orareve të punës së prindërve dhe
orareve zyrtare të qëndrimit të tyre në kopshte e shkolla
dhe për shkak të mungesës së mbështetjes nga rrethi
familjar i prindërve, rrezikojnë ose vuajnë neglizhimin,
kequshqyerjen dhe mungesën e përkujdesit. Organizata
synon ta realizojë këtë nëpërmjet mbështetjes dhe
vazhdimit të Alternativës së Kujdesit, e cila konsiston në
zgjatjen e orarit të kopshtit dhe hapjen e alternativës
ditën e shtunë për fëmijët që shkojnë në alternative e
kujdesit brenda ambienteve të Qendrës Ditore që
funksionon pranë Shtëpisë së Fëmijës 0-5 vjeç.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 24432
21.12.2021
Bashkia Shkodër UNICEFMarrëveshja synon krijimin e hapësirave innovative
“Bibliotech” në mjediset qendrës Rinore “Atelie” ose
bibliotekave publike të Shkodrës për të nxitur aftësitë dhe
kompetencat digjitale të fëmijëve dhe të rinjve, nëpërmjet
përvojave innovative të të nxënët, ndërkohë që adresojnë
nevojat e sigurisë dhe mbrojtjes së fëmijëve online.
Përmes kësaj Marrëveshje, Palët shprehin angazhimin dhe
përcaktojnë detyrimet e përbashkëta për ndërmarrjen e
hapave dhe veprimtarive të nevojshme për arritjen e këtij
qëllimi.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 23608 Prot
09.12.2021
Bashkia Shkodër Save the ChildrenObjekt i kësaj marrëveshje është bashkëpunimi dhe
përcaktimi i angazhimit të ndërsjellë midis Save the
Children dhe Bashkisë Shkodër në realizimin me sukses të
projektit “Rrugëtimi i adoleshentëve dhe të rinjve drejt
mirëqenies, fuqizimit dhe qëndrueshmërisë”, që do të
zbatohet në Bashkinë Shkodër, i cili ka për qëllim madhor
fuqizimin e adoleshentëve dhe të rinjve në drejtim të
përmirësimit të mirëqënies nga ana arsimore,
shëndetësore, mbrojtjes dhe mundësive për zhvillim e
punësim dinjitoz. Fokus i ndërhyrjeve janë të rinjtë dhe të
rejat të ndikuar thellësisht nga varfëria, pabarazia dhe
diskriminimi, si dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.20742 Prot
22/11/2021
Bashkia Shkodër
Shkolla e Mesme Profesionale
“Hamdi Bushati” Shkodër
Kjo marrëveshje ka për qellim bashkëpunimin për
zhvillimin e aktiviteteve me fokus Arsimin Profesional,
rritjen e kapaciteteve dhe promovimin e sektorëve me
potencial për të rinjtë. Marrëveshja ka për objekt
organizimin e aktiviteteve promovuese, në fushën e
Arsimit Profesional, sipas një kalendari të miratuar nga
palët.
Marrëveshje KuadërNr.8256/79 Prot
1/11/2021
Bashkia Shkodër
Shoqata ” Gjimnastika Vllaznia”
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës së Gjimnastikës, për zbatimin e projektit
“Gjimnastika Vllaznia” të të gjitha ekipeve zinxhir me
synimin e zhvillimit të sportit të gjimnastikës në Bashkinë
e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate kombëtare
dhe ndërkombëtare me të gjitha grupmoshat.
Marrëveshje KuadërNr.8256/77 Prot
1/11/2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive e
Basketbollit Vllaznia
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Sportive të Basketbollit Vllaznia për zbatimin e
projektit “Vrapojmë drejt suksesit” të të gjitha ekipeve
zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të basketbollit në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare dhe ndërkombëtare me të gjitha grupmoshat.
Marrëveshje KuadërNr8256/75 Prot
1/11/2021
Bashkia Shkodër Shoqata “Vllaznia Volej”Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës “Vllaznia Volej”, për zbatimin e projektit
“Volejbolli për të gjithë” të të gjitha ekipeve zinxhir me
synimin e zhvillimit të sportit të volejbollit për meshkuj në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare dhe ndërkombëtare me të gjitha grupmoshat.
Marrëveshje KuadërNr.8256/73 Prot
1/11/2021
Bashkia Shkodër Qendra “Lulebora”Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Qendrës “Lulebora”, për zbatimin e projektit “Mbështetje
e ekipit të shahut” të të gjitha ekipeve zinxhir me synimin
e zhvillimit të sportit të shahut në Bashkinë e Shkodrës
dhe të marrë pjesë në kampionate kombëtare dhe
ndërkombëtare me të gjitha grupmoshat.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 18325 Prot
22.10.2021
Bashkia Shkodër GIZ AlbaniaGIZ Albania përgjatë një jave ka organizuar trajnime dhe
seanca të ndryshme rreth migracionit në vendin tonë.
Nëpërmjet një mini-kinemaje të hapur u shfaqën për
publikun video që GIZ ka realizuar duke pasqyruar
migrimin në Shqipëri.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.17220 Prot
08.10.2021
Bashkia Shkodër Fondacioni
“Shqipëria Tjetër”
Fondacioni “Shqipëria Tjetër” në 196 vjetorin e lindjes së
shkrimtarit, poetit dhe, një ndër figurave më të
rëndësishme të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Pashko
Vasa, ofroi mbështetjen e tij për zëvëndësimin e bustit
aktual me një bust të ri, i cili do të realizohet në bronx, me
përmasat e bustit aktual.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.15940 Prot
22.09.2021
Bashkia Shkodër
Federata
e Paqes Universale
Në sheshin “Nënë Tereza”, me datën 26 shtator 2021, u
zhvillua aktiviteti “100 vjet përkushtim”. Ky aktivitet u
zhvillua në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Paqes, të
shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.15357 Prot
14.09.2021
Bashkia Shkodër Konsullata
Austriake Shkodër
Guri Memorial është pjesë e kompleksit të molo-së së
lumit Buna. Kjo molo është ndërtuar nga kompania e
ushtrisë Austro-Hungareze në vitet 1916-1917, dhe Guri
memorial përkujton këtë ngjarje. Ky objekt është dëmtuar
rëndë në vitet e diktaturës komuniste duke fshirë të gjitha
të dhënat e shkruara në të, të dhëna që janë të
verifikueshme në arkivat historike të qytetit. Konsullata
Austrike Shkodër ka realizuar riparimin e këtij objekti dhe
është gati vendosja e tij në pedonalen pranë Urës së Bunës.
Memorandum mirëkuptimiBashkia Shkodër Programi për Zhvillim
i Kombeve të Bashkuara
Qëllimi i këtij memorandumi është të sigurojë një kuadër
për bashkëveprim dhe të lehtësojë e forcojë
bashkëpunimin mes palëve në fushat me interes të
përbashkët.

Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.14702 Prot
02.09.2021
Bashkia Shkodër Instituti ” Yunus Emre”Kjo marrëveshje ka për qëllim bashkëpunimin dhe
zhvillimin e aktiviteteve kulturore, promovimin e gjuhës,
historisë, mësimdhënies në fusha të ndryshme, si dhe
rritjen e shkëmbimit kulturor dhe fuqizimin e miqësisë.
Bashkia Shkodër dhe Instituti Yunus Emre angazhohen në
organizimin e aktiviteteve promovuese, në fushën e artit,
kulturës trashëgimisë kulturore, historisë, turizmit dhe
promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër
Marrëveshje BashkëpunimiNr.14529 Prot
31.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata “Ura”
“Festa e Miqësisë” ka si qëllim promovimin e vlerave
miqësore të qytetarëve nëpërmjet aktiviteteve kulturore.
Në këtë aktivitet morën pjesë këngëtarët më të mirë të
muzikës shqiptare, të cilët performuan live gjatë 5 ditëve të
aktivitetit. “Festa e Miqësisë 2021” u zhvillua në datat 8-12
shtator 2021, në rrugën 13 dhjetori, sheshi para Bashkisë
Shkodër.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.14225 Prot
25.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata The Door
Shoqata The Door në kuadër të ndihmës që jep në vite në
shërbim të komunitetit të Shkodrës është angazhuar të
dhurojë për Bashkinë Shkodër, përkatësisht Shkollën
Speciale “3 Dhjetori” një makinë (furgon) për transport të
fëmijëve. Qëllimi i dhuratës është përmirësimi dhe rritja e
kapaciteteve dhe mjeteve të Drejtorisë Ekonomike të
Arsimit të Bashkisë Shkodër në përgjigje të nevojave të
transportit për fëmijët e Shkollës Speciale “3 Dhjetori”.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.13697 Prot
12.08.2021
Bashkia Shkodër
Consulting and Development Partners
“Consulting and Development Partners” në kuadër të
projektit muzikor “Rrugëtim…on the road” organizoi
koncert me të ftuar kompozitorin Robert Bisha. Ky aktivitet
u zhvillua në Shirokë me datë 15 gusht 2021.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr.8256/59 Prot
27.08.2021
Bashkia Shkodër
Klubi i Çiklizmit ‘Shkodra’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Klubit të
Çiklizmit ‘Shkodra’, për zbatimin e projektit “Zhvillimi dhe
masivizimi i Çiklizmit”, të gjithë ekipeve zinxhir me synimin
e zhvillimit të sportit të çiklizmit në Bashkinë e Shkodrës
dhe të marrë pjesë në kampionate kombëtare në të gjitha
kategoritë sportive të çiklizmit.
Marrëveshje KuadërNr.8256/58 Prot
27.08.2021
Bashkia Shkodër
Klubi i Çiklizmit ‘Shkodra’
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Klubit të Çiklizmit ‘Shkodra’, për zbatimin e projektit
“Zhvillimi dhe masivizimi i Çiklizmit”, të gjithë ekipeve
zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të çiklizmit në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare në të gjitha kategoritë sportive të çiklizmit.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/51 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Judo Vllaznia
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Judo
Vllaznia, për zbatimin e projektit “Të mbështesim Xhudo
në Shkodër” të gjithë ekipeve zinxhir me synimin e
zhvillimit të sportit të Xhudos në Bashkinë e Shkodrës dhe
të marrë pjesë në kampionate kombëtare dhe
ndërkombëtare në të gjitha kategoritë sportive të Xhudos
dhe të shpallë Kampionë Kombëtar.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/50 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Judo Vllaznia
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Judo Vllaznia, për zbatimin e projektit “Të
mbështesim Xhudo në Shkodër” të gjithë ekipeve zinxhir
me synimin e zhvillimit të sportit të Xhudos në Bashkinë e
Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate kombëtare
dhe ndërkombëtare në të gjitha kategoritë sportive të
Xhudos dhe të shpallë Kampionë Kombëtar.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/48 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive e Ping Pongut ‘Vllaznia’
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Sportive të Ping Pongut “Vllaznia”, për zbatimin
e projektit “Mbështetje Ekipit të Ping Pongut” të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të ping
pongut në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare në të gjitha kategoritë sportive të
ping pongut.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/49 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive e Ping Pongut ‘Vllaznia’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive të Ping pongut “Vllaznia”, për zbatimin e
projektit “Mbështetje Ekipit të Ping Pongut” të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të ping
pongut në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare në të gjitha kategoritë sportive
tëping pongut.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/46 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata e Shkodrës ‘Vllaznia Voleyball’
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Të Shkodrës “Vllaznia Volleyball”, për zbatimin e
projektit “Zhvillimi Dhe Masivizimi I Volejbollit” të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të
volejbollit për femra në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë
pjesë në kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare me
të gjitha grupmoshat.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/47 Prot
18.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata e Shkodrës ‘Vllaznia Voleyball’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Të
Shkodrës “Vllaznia Volleyball”, për zbatimin e projektit
“Zhvillimi Dhe Masivizimi I Volejbollit” të gjithë ekipeve
zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të volejbollit për
femra në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare me të gjitha
grupmoshat.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/44 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër 
Shoqata Sportive ‘Shkodra Not’
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Sportive “Shkodra Not”, për zbatimin e projektit
“Të Mbeshtesim Notin Ne Shkoder” të gjithë ekipeve
zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të notit në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjitha disiplinat
sportive të notit dhe të shpallë Kampionë Kombëtar.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/45 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive ‘Shkodra Not’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive “Shkodra Not”, për zbatimin e projektit “Të
Mbeshtesim Notin Ne Shkodër” të gjithë ekipeve zinxhir
me synimin e zhvillimit të sportit të notit në Bashkinë e
Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate kombëtare
dhe ndërkombëtare në të gjitha disiplinat sportive të notit
dhe të shpallë Kampionë Kombëtar.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/42 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive e Boksit ‘Shkodra Boks’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive të Boksit “Shkodra Boks”, për zbatimin e projektit
“Mbështetje Ekipit të Boksit Meshkuj Të Rritur” të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të boksit
në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjitha
kategoritë sportive të boksit dhe të shpallë Kampionë
Kombëtar.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/43 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Sportive e Boksit ‘Shkodra Boks’
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive të Boksit “Shkodra Boks”, për zbatimin e projektit
“Mbështetje Ekipit të Boksit Meshkuj Të Rritur” të gjithë
ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të boksit
në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjitha
kategoritë sportive të boksit dhe të shpallë Kampionë
Kombëtar.
Marrëveshje KuadërNr. 8256/40 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër 
Shoqata e Atletikës Vllaznia
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe
Shoqatës Sportive të Atletikës “Atletike-Vllaznia”, për
zbatimin e projektit “Mbështetje Ekipit Të Atletikës” të
gjithë ekipeve zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të
atletikës në Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në
kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjitha
disiplinat sportive të Atletikës dhe të shpallë Kampionë
Kombëtar.
Kontratë Shërbimi nr.1Nr. 8256/41 Prot
17.08.2021
Bashkia Shkodër 
Shoqata e Atletikës Vllaznia
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Sportive të Atletikës “Atletike-Vllaznia”, për zbatimin e
projektit “Mbështetje Ekipit të Atletikës” të gjithë ekipeve
zinxhir me synimin e zhvillimit të sportit të atletikës në
Bashkinë e Shkodrës dhe të marrë pjesë në kampionate
kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjitha disiplinat
sportive të Atletikës dhe të shpallë Kampionë Kombëtar.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.13522 Prot
06.08.2021
Bashkia Shkodër
Qendra Kulturore Euromode School
Qendra e kurseve “Euromode School”, në kuadër të
mbylljes së ciklit shkollor 3-vjeçar, organizoi sfilatën
përmbyllëse tek sheshi para Bashkisë Shkodër. Ky aktivitet
ka për qëllim promovimin e krijimeve të studentëve, të
cilat do të shfaqen për publikun në një sfilatë, e cila gjatë
gjithë kohës do të shoqërohet nga një bandë muzikore.
Aktiviteti u zhvillua me datë 13.08.2021.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.12854 Prot
26.07.2021
Bashkia Shkodër
Mandarina Project
Kjo marreveshje ka per qellim te kontribuoje ne forcimin e
identitetit turistik te Bashkise Shkoder, nepermjet
promovimit te Markes Zyrtare te Shkodres, te pershtatur
ne nje shumellojshmeri produktesh/suvenire turistike
inovative, te ideuara dhe prodhuara ne territor me
perfshirjen e aktoreve lokale, per te sjelle nje risi absolute
ne treg, e cila dote rrise ndjeshem tani dhe ne te ardhmen
cilesine e Turizmit Shkodran.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Aktiviteti”AniFest Rozafa 21″
Nr.10660/1 Prot
30.06.2021
Bashkia Shkodër
Shoqata Kulturore “AniFest”
Organizata kulturore “Ani Fest” ka organizuar edicionin e
tij të 12. Në këtë edicion u shfaqen filmat artistik me
metrazh të shkurtër dhe filma të animuara për grupmosha
të ndryshme, të cilat janë përzgjedhur me shumë kujdes
nga një staf profesional. Të ftuar ishin regjizorët, krijuesit e
filmave finalist të cilët janë të nominuar për çmime, filma
të cilët janë përzgjedhur nga 395 filmave ndërkombëtar të
aplikuar nga e gjithë bota. “Ani Fest Rozafa 2021” u
zhvillua në Shirokë, në datat 09-13 Gusht 2021.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.7284 Prot
10.05.2021
Bashkia Shkodër
Terre des Hommes Misioni në Shqipëri
Kjo marrëveshje ka për qëllim zhvillimin dhe aksesin në
shërbime cilësore të mbrojtjes së fëmijës, në shërbime me
bazë komunitare të fokusuara në fuqizimin dhe
përfshirjen sociale të familjeve, të rinjve dhe fëmijëve
vulnerabël në rrezik për migrim të pasigurtë dhe në rrezik
trafikimi.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.8715 Prot
03.06.2021
Bashkia Shkodër
Akademia e sigurisë
Kjo marrëveshje ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të
strukturave të punonjësve të Policisë Bashkiake Shkodër,
nëpërmjet trajnimeve funksionale në funksion të rritjes së
efektivitetit të punës së tyre, në shërbim të qytetarëve.
Kontartë ShërbimiNr. 1480/41 Prot 14.05.2021Bashkia Shkodër
Shoqata Mandarina Project
Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Mandarina Project për zbatimin e projektit “Tradition is
the Future” – Promoting our Roots (“Tradita është e
Ardhmja” – Promovojmë Rrenjët Tona), e cila synon
promovimin e destinacioneve, vlerave të trashëgimisë
kulturore dhe produkteve vendase të 8 njësive
administrative të Bashkisë Shkodër përmes një fushate
komunikimi dhe një panairi të produkteve të territorit.
Kontartë ShërbimiNr. 1480/42 Prot 14.05.2021Bashkia Shkodër
Shoqata Mandarina Project
Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Mandarina Project për zbatimin e projektit “SHKODRA JU
FTON “Nga Deti ne Mal & nje Liqen për tu ndal”
(Promoting Velipoja – Liqeni Shkodres & Thethi), i cili
synon të promovojë Liqenin e Shkodrës, vlerat natyrore
turistike të plazhit të Velipojës dhe vlerat natyrore turistike
të fshatit Theth, përmes realizimit të 3 fushatave dhe 3
aktiviteteve për këto destinacione.
Kontartë ShërbimiNr. 1480/43 Prot 14.05.2021Bashkia Shkodër
Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së
Artizaneve dhe Zejtarëve të Shqipërisë për zbatimin e
projektit Panairi i produkteve agropërpunuese sipas
njësive administrative, e cila ka për qellim njohjen e
vlerave kulturore dhe agropërpunuese të njësive si dhe
fuqizimin e artizanëve nëpërmjet rritjes së shitjeve ofrimi
në treg për herë të parë.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 3732 Prot
03/03/2021
Bashkia Shkodër
Shoqata e Invalidëve Para &
Tetraplegjikë Shqiptarë 
Harmonizimi i përgjegjësive në procesin e shënjimit të
mjeteve në përdorim të personave me aftësi të kufizuara
apo të kujdestarëve të tyre.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 1852 Prot
01/02/2021
Bashkia Shkodër
Organizata “Të ndryshëm&të barabartë”
Qëllimi i marrëveshjes së bashkëpunimit është të
përcaktojë fushat dhe mënyrat e bashkëpunimit mes
palëve për të siguruar funksionimin, qëndrueshmërinë e
modelit të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve, si dhe
mbështetjen e fuqizimit të prindërve.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.1672 Prot
29/01/2021
Bashkia Shkodër
Shoqata “Projekti Shpresa”
Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka për qëllim rregullimin e
marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë së Shkodrës
dhe Projektit “Shpresa” në zbatimin e programit të
bashkëpunimit me qëllim ofrimin e shërbimeve për
personat me aftësi të kufizuar sipas standarteve të
përcaktuara me ligj.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.1727 Prot
29/01/2021
Bashkia Shkodër
Opera Divina Prov. Madonnina d. Grappa
Zbatimi i standarteve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror, rritja e cilësisë së shërbimeve për persona me
aftësi të kufizuar, në situata disavantazhi për çdo lloj
arsyeje, qoftë e krijuar ose shkaktuar.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.658 Prot 13/01/2013Bashkia Shkoder            
Fondacioni “Hope for the World”
Kjo marrëveshje ka për objekt përkujdesjen, mirërritjen
dhe edukimin e fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës 0-5 vjeç,
Shtëpisë së Fëmijës 6-15 vjeç dhe Qendrës së Zhvillimit,
Shkodër.
Kontratë DhurimiNr.17380 Prot    25/11/2020Bashkia Shkodër                      
Qatar Charity Albania
Dhurimi i 300 batanijeve dhe 300 jorganeve nga Qatar
Charity për Bashkinë Shkodër, ofruar për familjet me
jetimë dhe ata në nevojë të rrethit të Shkodrës.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 15149 Prot 26/10/2020Bashkia Shkodër                
Kongresi Rinor Kombëtar
Vendosja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit të
përbashkët midis palëve, për zbatimin në vijim të
politikave, projekteve apo shërbimeve që synojnë
përmirësimin e situatës së të rinjve; advokimin dhe
përmirësimin e politikave rinore lokale dhe hartimin e
Planit Lokal të Veprimit për Rininë në Bashkinë Shkodër,
mbështetur nga fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Kjo marrëveshje ka si qëllim zbatimin e projektit “Të
veprojmë së bashku në formësimin e politikave rinore
lokale dhe qendrore përmes dialogut të strukturuar/PVLR
për fuqizimin e rinisë dhe zë për të rinjt në buxhet”.
Akt – MarrëveshjeNr. 11170 Prot 04.08.2020Bashkia Shkodër                  
Shoqata “Qatar Charity”
Hapje pusi për furnizimin me ujë për disa institucione sipas
kërkesës së saj me nr. 18495 Prot, datë. 29.10.2019. Pala e
dytë, Pala e parë ka dhënë dakortësinë për hapjen e 35
(tridhjetë e pesë) puseve dhe dorëzimi i saj pranë pales së
dytë. Vendi i hapjes së puseve do të jetë Bashkia Shkodër,
me përfitues institucionet shtetërore: bashkia, njësitë
bashkiake, shkolla, qendra shëndetësore, çerdhe, kopështe,
etj. Pala e parë do të kontribuojë në hapjen e këtyre puseve,
dhe në përfundim të tyre duhet të firmoset procesverbali i
çdo pusi të dorëzuar në bashkinë Shkodër_Pala e dytë.
Akt – MarrëveshjeNr 10169 Prot
17.07.2020
Bashkia Shkodër
Well Point-Kujdes per te gjithe
Marrëveshja ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Well
Point-Kujdes për të gjithë për zbatimin e projektit
“Promovimi i aktiviteteve në Liqenin e Shkodrës dhe Lumin
Buna”, me qëllim promovimin e aktiviteteve ekoturistike në
Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Buna.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 9552 Prot
07.07.2020
Bashkia Shkodër
Klubi i Futbollit “Vllaznia” Albaphoto Shpk
Shoqata e Basketbollit “Vllaznia”
Bashkëpunimi për konsolidimin e rezultateve të ekipit të
parë dhe ekipeve të moshave të Akademisë “Vllaznia”.
Vendosja e partneritetit, midis palëve për të dhënë
mbështetje teknike dhe financiare Klubit të Futbollit
“Vllaznia” sh.a., në bashkëpunim dhe harmonizim me
angazhimet dhe kontributet teknike dhe financiare të vetë
Bashkisë Shkodër si aksioneri i vetem, por edhe të
strukturave drejtuese, të personelit, lojtarëve dhe çdo aktori
tjetër institucional, publik, privat dhe që ka interes.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 9215 Prot
01.07.2020
Bashkia Shkodër
Organizata “Të ndryshëm&Të barabartë”
Sigurimi i funksionimit dhe qëndrueshmërisë së modelit të
kujdesit dhe edukimit të fëmijëve e mbështetjes së fuqizimit
të prindërve, duke përdorur kapacitetet dhe mundësitë që
jep organizata edhe në përputhje me reformën e
decentralizimit, reformën territoriale/administrative dhe atë
të shërbimeve shoqërore.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 9219 Prot 01.07.2020Bashkia Shkodër            
Green Centre Albania
Kjo marrëveshje ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Green
Centre Albania në kuadër të projektit “Turizëm i
qëndrueshëm dhe promovim i produkteve agroushqimore
në zonën e Anës së Malit”, me qellim ruajtjen dhe
promovimin e vlerave ekologjike, kulturore dhe produkteve
vendase të njësive administrative të Bashkisë Shkodër.
Kontartë ShërbimiNr. 3814/41 Prot 23.06.2020Bashkia Shkodër        
Shoqata Kulturore Rrok Jakaj
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Kulturore “Rrok Jakaj” për zbatimin e projektit “Shkodra Jazz
Festival”, i cili ka për qëllim organizimin e një Festivali me
standarte ndërkombëtare; Identifikim dhe mbështetje e
talenteve të reja, perfeksionim i lartë artistik, kulturor dhe
ndërveprues.
Kontartë ShërbimiNr. 3814/42 Prot 23.06.2020Bashkia Shkodër        
Shoqata Kulturore Rrok Jakaj
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës
Kulturore “Rrok Jakaj” për zbatimin e projektit
“Ndërmendje”, i cili ka për qëllim realizimin e një koncerti
gala në sallën e Teatrit “Migjeni” me orkestër simfonike,
duke gjallëruar jetën kulturore artistike në fund të vitit në
qytetin e Shkodrës.
Kontartë ShërbimiNr. 3814/43 Prot 23.06.2020Bashkia Shkodër        
Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së
Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë për zbatimin e
projektit “ Shkodra në panairët e Arti Zanatit”, e cila ka për
qëllim fuqizimin e artizaneve dhe prodhuesve nëpërmjet
rritjes së shitjeve ashtu dhe ofrimit në tregun për herë të
parë.
Kontartë ShërbimiNr. 3814/44 Prot 23.06.2020Bashkia Shkodër The DoorKjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës The
Door për zbatimin e projektit “Shkodra e traditës &
kulturës”, e cila synon që nëpërmjet aktiviteteve social-
kulturore dhe argëtuese të influencojë në promovimin e
potencialeve ekonomike, turistike dhe argëtuese të Bashkisë
Shkodër.
Kontartë ShërbimiNr. 3814/45 Prot 23.06.2020Bashkia Shkodër            
Green Centre Albania
Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Green
Centre Albania për zbatimin e projektit “Mbështetje
ekonomike ose e agrobizneseve me qëllim fokusimin drejt
agro dhe ekoturizmit në Një.A Berdicë, Ana e Malit, Dajç,
Guri i Zi, Shosh, Pult, Rrethina, Postribe”, e cila synon nxitjen
e zhvillimit ekonomik përmes mundësive të zhvillimit të
ekoturizmit dhe agrobiznesit si pjesë të zhvillimit të turizmit
të qëndrueshëm në Njësitë Administrative, Ana e Malit,
Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Shosh, Pult, Rrethina, Postribe.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 8696 Prot
22.06.2020
Bashkia Shkodër
Nisma për Ndryshim Shoqëror- Arsis
Organizata Gruaja tej Gruaja
Përmirësimi i shërbimit ekzistues të emergjencës në qytetin
e Shkodrës, ofrimi i shërbimit të emergjencës pas orarit
zyrtar të punës, duke përfshirë gjithashtu mbështetje
psikosociale në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër,
transport të sigurtë për rastet si dhe një qendër të strehimit
emergjent për gratë, fëmijët dhe të rinjtë në rrezik trafikimi
ose viktima potencial trafikimi dhe të dhunës në familje.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 7715 Prot
04.06.2020
Bashkia Shkodër
Caritas Dioqezan Shkoder-Pult
Mbështetja e të rinjve vulnerabël nga mosha 15-30 vjeç,
përmes ofrimit të shërbimeve konsultative, përgatitjen
profesionale të tyre për tregun e punës, ofrimit të
trajnimeve dhe orientimit drejt tregut të punës. Caritas
Dioqezan Shkoder-Pult do të angazhohet për të siguruar
nevojat e bizneseve dhe kualifikimet e nevojshme
profesionale. Bazuar në këtë analizë, Caritas Dioqezan
Shkodër-Pult do t’i ofrojë të rinjve mundësi për praktikë në
bizneset e Bashkisë Shkodër si dhe grante për idetë
inovative të të rinjve për vetëpunësim, punësim etj.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 7031 Prot 22.05.2020Bashkia Shkodër           
World Vision Albania
Vendosja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit midis palëve,
për zbatimin në vijim, të ndërhyrjes në përgjigje të
emergjencës së krijuar nga COVID-19. Objekti i kësaj
marrëveshje konsiston në dhënien e ndihmës për familjarët
në nevojë, në zonat e dakorduara, brenda territorit të
Bashkisë Shkodër, me qëllim përballimin e situatës së
vështirë të krijuar.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 6607 prot 13.05.2020Bashkia Shkodër 
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë
nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave
kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon
pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së
drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e
barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të
pjesëmarrjes dhe zhvillimit e kapaciteteve të nevojshme në
drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor. Të
promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit
kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në
drejtimin e studimeve shkencore. Të nxisin promovimin e
standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si dhe të
integritetit etik në punën kërkimore.
Marrëveshje bashkëpunimiNr .3303 Prot
20.02.2020
Bashkia Shkodër
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Kjo marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet KSHH-it dhe
Bashkisë Shkodër është në funksion të rritjes së
transparencës, përgjegjshmërisë, integritetit dhe
paanshmërisë të Bashkisë, në cilësinë e autoritetit publik
gjatë ushtrimit të funksioneve të parashikuara për ngritjen
dhe funksionimin e njësisë përgjegjëse.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2821
13.02.2020
Bashkia Shkodër     
World Vision Albania  
Zbatimi i përbashkët i politikave, projekteve apo
shërbimeve në dobi të mirëqënies së fëmijëve,
të rinjve, familjeve të tyre apo komunitetit të
Shkodrës në përgjithësi.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2456 Prot
06.02.2020
Bashkia Shkodër
Shoqata “Projekti Shpresa”
Ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të
kufizuara sipas standardeve të përcaktuara me ligj.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 1691 Prot
28.01.2020
Bashkia Shkodër 
Opera Della Divina
Providenza Maddonina Derl Grappa
Zbatimi i standardeve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror, rritja e cilësisë së shërbimeve për
personat me aftësi të kufizuara.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 976 Prot
17.01.2020
Bashkia Shkodër 
Qendra për të drejtat e gruas
Rome/Egjyptiane
Bashkëpunimi për rritjen e ndërgjegjësimit të
komunitetit romë/egjiptian për tu mbështetur në të
drejtat e tyre ligjore dhe sistemin e drejtësisë për
zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen.
Projekti mbështet aktivitete që synojnë mobilizim ligjor
në komunitetet romë dhe egjiptiane.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.898 Prot
17.01.2020
Bashkia Shkodër 
Shoqata “The Door”
Ofrimi i shërbimeve integruese dhe edukuese për
fëmijët e familjeve vulnerabël dhe në vështirësi socio-
ekonomike, pranë ambienteve të ish-shkollës
Veterinare.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.18282 prot
25.10.2019
Bashkia Shkodër
Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë
Zyra Arsimore Vendore Shkodër
Përdorimi i palestrave të shkollave në realizimin e
stërvitjes së ekipeve të moshave të Sport Klub Vllaznia.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 14325 Prot
12.10.2020
Bashkia Shkodër
Shoqata e Para&Tetraplegjikë Shqiptarë
Përmirësimi i mirëqënies së jetës dhe gjendjes sociale,
fizike, psikologjike dhe emocionale për personat me
aftësi të kufizuara para dhe tetraplegjike.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.12192 prot.
12.07.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata “Projekti Shpresa”
Ofrimi i shërbimeve sociale dhe kulturore nëpërmjet
zhvillimit të kampit veror në territorin e Njësisë
Administrative Velipojë
Marrëveshje bashkëpunimiNr.10464 prot.
18.06.2019
Bashkia Shkodër
Save the Children
Përcaktimi i rolleve dhe përgjegjësive të ndërmjetës në
zbatimin e ndërhyrjeve që synojnë forcimin e sistemit të
mbrojtjes së fëmijëve, ofrimin e shërbimeve cilësore për
grupet më të marginalizuara, promovimin e de-
institucionalizimit të fëmijëve.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.9575 prot.
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata Kulturore Artisitike
“Jehona e Shkodrës”
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të
promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe
promovimit të territorit.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.9588 prot
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata “BID”
Zhvillimi dhe përmirësimi i klimës së biznesit në zonën
rruga 28 Nëntori – 13 Dhjetori – Kolë Idromeno.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.9984 prot.
31.05.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata e Motorristëve “Shqiponjat e Rrugëve”
Zhvillimi i aktivitetit ndërkombëtar promocional “Festa e
Motorristëve”.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. Prot. 1001/353 
29.05.2019
Bashkia Shkodër dhe Save the ChildrenObjekt i kësaj Marrëveshje është përcaktimi i rolleve dhe
përgjegjësive të ndërsjellta në zbatimin e ndërhyrjeve
që synojnë forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve,
ofrimin e shërbimeve cilësore për grupet më të
marginalizuara; promovimin e de-institucionalizimit të
fëmijëve, me fokus të veçantë fuqizimin e familjeve në
rrezik dhe fuqizimin e shërbimit të kujdestarës familjare,
duke respektuar realizimin e të drejtave të njohura nga
Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës. Palet do të
zbatojnë ndërhyrjet e perbashketa në përputhje të plotë
me legjislacionin në fuqi
dhe të udhëhequra nga parimi i “interesit më të lartë të
fëmijës”.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 9113 Prot
27.05.2019
Bashkia Shkodër
Ministria e Drejtësisë
Zbatimi i masave të shmangies për të miturit në konflikt me
ligjin nëpërmjet ofrimit të shërbimeve sociale për të miturit
dhe përfshirjen e tyre në aktivitetet e zhvilluara në qendrat
komunitare në varësi të Bashkisë Shkodër. Qëllim tjetër
është organizimi dhe pjesëmarrja e punonjësve të njësisë
për mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimit të provës me qëllim
forcimin e kapaciteteve profesionale të strukturave
mbështetëse.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.5750 prot.
08.04.2019
Bashkia Shkodër
Observatori për të Drejtat e fëmijëve dhe të Rinjve
Realizimi i projektit “Çdo fëmijë në shkollë”.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.3905 prot.
12.03.2019
Bashkia Shkodër
Instituti “Yunus Emre”
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit
dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të
territorit.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 2660 Prot 11.02.2020Bashkia Shkoder         
Shoqata e Artizanëve dhe
Zejtarëve të Shqipërisë
Kjo marrëveshje ka për qellim zhvillimin e biznesit vendor
në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artizanatit dhe
produkteve territoriale sipas kalendarit vjetor të miratuar.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.2079 prot08.02.2019Shoqata e Artizanëve
Shqiptar-Bashkia Shkoder
Zhvillimi i biznesit vendor në kuadër të promovimit dhe
zhvillimit të artizanatit dhe produkteve territoriale.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. Prot. 2080  08.02.2019Bashkia Shkodër dhe
Organizata World Vision Albania
Me anë të kësaj marrëveshje Palët bien dakord për një
angazhimin e ndërsjellë për zbatimin e programeve që
synojnë garantimin e të drejtës së fëmijëve për të qenë të
mbrojtur, për edukim cilësor dhe gjithëpërfshirës dhe për
pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit në Qendrën
Komunitare Multifunksionale “Për Familjen”, në Njësinë
Administrative Rrethina, Shtoj i Vjetër, të rikonstruktuar me
kontributin e Bashkisë dhe World Vision
Marrëveshje bashkëpunimiNr.2019 prot.
07.02.2019
Bashkia Shkodër
Idea Institute
Ofrimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit social-
ekonomik vendor dhe identifikimin e mundësive të reja për
zhvillimin e biznesit duke pasur në fokus shfrytëzimin
racional dhe inovativ të potencialeve ekonomike, natyrore
dhe njerëzore.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.1673 prot.
01.02.2019
Bashkia Shkodër
ARSIS
Rregullimi i marrëdhënieve institucionale në kuadër të
zbatimit të projektit “Përmirësimi i aksesit në një arsim
cilësor parashkollor për fëmijët 0-8 vjeç”.
Kontratë performance
Ujësjellës Kanalizime
Nr. 351 prot
31.01.2019
Bashkia Shkodër AKUMPër miratimin e treguesve dhe kritereve të përfshira në
kontratën e performancës për ofruesit e shërbimeve në
sektorin e ujësjellës kanalizimeve.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.797 prot.
18.01.2019
Bashkia Shkodër
Fondacioni “Hope for the World”
Bashkëpunimi për përkujdesjen, mirërritjen dhe edukimin e
fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës Shkollor, Shtëpisë së
Foshnjës dhe Qendrës së Zhvillimit Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.799 prot18.01.2019Bashkia Shkodër dhe Projektit ShpresaObjekt i kësaj marrëveshje është ofrimi i shërbimeve
cilësore për personat me aftësi ndryshe sipas standarteve
të miratuara pranë qendrave të projektit “Shpresa”.
Planifikimi i fondit dhe përgatitja e procedurave për
lëvrimin e financimeve për pagat e personelit dhe të kuotës
ushqimore për klientë që përfitojnë shërbime pranë
organizatës “Projekti Shpresa”.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.767 prot.
17.01.2019
Bashkia Shkodër
DRSHSSH Shkodër
Shtëpia e Fëmijës
16-18 vjeç Shkodër ARSIS
Të sigurojnë mbikqyrjen e duhur për zhvillimin në kohë, sasi
dhe në cilësi të veprimtarive të planifikuara, arritjen e
objektivave dhe rezultateve të parashikuara.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.476 prot. 10.01.2020Bashkia Shkodër                 
Mandarina Project
Kjo marrëveshje ka për qëllim të kontribuojë në forcimin e
identitetit turistik të Bashkisë Shkodër nëpërmjet
promovimit të Markës Zyrtare të Shkodrës, të përshtatur në
një shumëllojshmëri produksesh/suvenire turistike
inovative, të ideuara dhe prodhuara në territor me
përfshirjen e aktorëve lokal, për të sjellë një risi absolute në
treg, e cila do të rrisë ndjeshëm tani dhe në të ardhmen
cilësinë e Turizmit Shkodran.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 22398 Prot
24.12.2019
Bashkia Shkodër
Plan & Go
Marrëveshja synon bashkëpunimin e mëtejshëm mes
Bashkisë Shkodër dhe organizatës Plan&Go në kuadër të
projektit “Fillimi mbarë-Mbështetja e Fëmijëve Rom në
Edukimin e Hershëm.”
Marrëveshje bashkëpunimiNr.304 prot.
09.01.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata Artistike “Buna 2”
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit
dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të
territorit.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.14107 prot.
31.08.2018
Bashkia Shkodër  Shoqat The DoorMarrëveshja zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit në mes
të dy palëve për dhurimin e mjeteve, karroca për lëvizjen e
personave me problem lëvizshmërie të pavarur, pako me
veshje e këpucë për familje të varfra, shtresa e mbulesa,
dyshekë e materiale higjenike të nevojave bazë për familje
dhe individë në nevojë, të sëmurë të përhershëm apo të
përkohshëm, banorë të territorit të Bashkisë Shkodër.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.13386 prot.
15.08.2018
Bashkia Shkodër dhe
Shoqata e Invalidëve Para &
Tetraplegjik Shqiptar
Objekti i kësaj Marrëveshje është bashkëpunimi dhe
vendosja e ndërveprimit të përbashkët në mes Shoqatës së
Invalidëve Para & Tetraplegjikë dhe Bashkisë Shkodër, duke
përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e ndërsjellta në zbatimin
e ndërhyrjeve të synuara, me qëllim mbështetjen dhe
integrimin e individëve me aftësi ndryshe, që të kenë akses
në lëvizje, në një edukim, shërbim shëndetësor e
rehabilitues, dhe gjithëpërfshirës, me synimin që të jenë të
mbrojtur dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimet
që ndikojnë në jetën e tyre.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.11860 prot
19.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door” 
Të kontribuojnë në promovimin e resurseve natyrore që
ofron natyra e Shkodrës si dhe sportet natyrore për të
nxitur dhe përfshirë sa më shumë të rinjtë e qytetarë në
aktivitete ekoturistike.
Kontratë ShërbimiNr.11288 prot.
11.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door”
Realizimi i aktivitetit “Dita e Biçikletave”.
Kontratë ShërbimiNr. 10011 prot
22.06.2018
Bashkia Shkodër
Shoqëria “ERGYS 2010MS” sh.p.k
Realizimi i Shërbimit në transportin qytetas të udhëtarëve
brenda juridiksionit të Bashkisë Shkodër, linja Qytetëse
“Bahçallek-Fermentim-Bahçallek.”
Marrëveshje bashkëpunimiNr.7201 prot
11.05.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “BID”
Vazhdimi i marrëdhënieve institucionale në zbatimin e
programit të bashkëpunimit me qëllim zhvillimin dhe
përmirësimin e klimës së biznesit në zonën 13 dhjetori – 28
nëntori.
Kontratë ShërbimiNr. 6858 prot, 
08.05.2018
Bashkia Shkodër
Shoqëria “MENI-ERGI” sh.p.k
Realizimi i Shërbimit në transportin qytetas të udhëtarëve
brenda juridiksionit të Bashkisë Shkodër, linja qytetëse
“Qendër-Shirokë-Zogaj-Qendër.”
Marrëveshje BashkëpunimiNr.4199 prot.  
21.03.2018
Bashkia Shkodër dhe Instituti i Paqes, Inovacionit
dhe Zhvillimit-ACLI
Marreveshje bashkepunimi nder-institucional ndermjet
Bashkise Shkoder dhe IPSIA (Instituti i Paqes, Inovacionit
dhe Zhvillimit – ACLI), per koordinimin e roleve dhe te
pergjegjesive te lidhura me projektin: “Komuniteti i te
ardhmes: nderhyrje te perfshirjes sociale dhe ne tregun e
punes per jetimet e Shkodres’lAll) 10950, i financuar nga
Agjencia Italiane per Bashkepunim dhe Zhvillim (AICS), ne
vazhdimesi i quajtur Projekti.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.14286 Prot 
26.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata World Vision Albania
Objekti i kesaj Marreveshje eshte bashkepunimi dhe
vendosja e nderveprimit te perbashket midis World Vision
Albania dhe Bashkise Shkoder, duke percaktuar rolet dhe
pergjegjesite e ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve te
synuara, me qellirn forcimin e sistemit te mbrojtjes se
femiieve per realizimin e te drejtave te tyre, sidomos ato
me vulnerabel, te kene akses ne nje arsim cilesor dhe
qjitheperfshires, si dhe ofrimin e sherbirneve ligjore dhe
sociale ne kuader te fuqizimit dhe ri-integrimit te tyre ne
shoqeri, te jene te mbrojtur dhe marrin pjese ne rnenyre
aktive ne vendimet qe afektojne jeten e tyre.
Marrëveshje BashkëpunimiNr.13503 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Kjo marreveshje ka  per qellim  rregullimin e
marredhenieve  institucionale midis Bashkise Shkoder dhe
Malteser ne zbatimin e programit te bashkepunirmt me
qellirn mbeshtetjen e Qendres Komunitare dhe
bashkerendimin e aktivitete te Kopshtit prane Qendres
Komunitare nr. 6, ne sherbim te femijeve e te familjeve 
kushte te veshtira social ekonomike.
Marrëveshje bashkëpunimiNr.13502 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktiml i roleve dhe
pergjegjesive te ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve qe
synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve,
fuqizimit dhe mbeshteljes se familjeve ne veshtiresi social-
ekonomike dhe me synim integrimin e femijeve ne sistemin
edukativ mes pushtetit lokal Bashkise, Shkoder dhe OJF”
Malteser”. Me ane kesaj Marreveshje synohet
bashkepunimi ne zhvillimin e aktiviteteve te kopshtit prane
Oendres komunitare nr. 6, duke synuar rnbeshtetien e
integrimin e femijeve ne edukimin parashkollor si nje e
drejte kushtetuese, duke ofruar shanse te barabarta per
arsimim, mbeshtetien dhe fuqizimin e familjeve ne
mirerritjen dhe edukimin e femijeve te tyre.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 4865 prot
11.04.2017
Bashkia Shkodër
Shoqata “SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri”
Qëllimi i kësaj marrëveshje është institucionalizimi i
bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë së Shkodrës dhe SOS
Fshatrat e Fëmijëve, Shqipëri, programi Shkodër në lidhje
me shërbimet parandaluese ofruar fëmijëve që janë në
rrezik për të humbur kujdesin prindëror në Bashkinë e
Shkodrës si edhe në lidhje me kontributin dhe mbështetjen
ofruar për fëmijët që e kanë humbur kujdesin prindëror të
cilët janë vendosur në kujdesin jashtë familjes së tyre
biologjike.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 1908 prot
10.02.2017
Bashkia Shkodër
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë
nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave
kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon
pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së
drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e
barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të
pjesëmarrjes dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në
drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor. Të
promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit
kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në
drejtimin e studimeve shkencore. Të nxisin promovimin e
standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të
integritetit etik në punën kërkimore.
Memorandum BashkëpunimiNr. 17032 prot
28.12.2016
Bashkia Shkodër
Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi
Qëllimi i këtij Memorandumit është, bashkërendimi i
ndërsjellët dhe reciprok i veprimtarisë institucionale të
punës midis Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi
dhe Bashkisë Shkodër, me qëllim ndjekjen, kujdesjen,
garantimin, ofrimin e shërbimeve cilësore duke marrë në
konsideratë realizimin e interesit më të lartë të qytetarit, për
marrjen pjesë në jetën publike, si dhe mbrojtjen në mënyrë
efektive nga diskriminimi apo çdo formë sjellje që nxit
diskriminimin, në funksion të respektimit dhe zbatimit të
Kushtetutës, ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen
nga Diskriminimi” dhe legjislacionit në fuqi.
Marrëveshje bashkëpunimiNr. 14346 prot
02.11.2016
Bashkia Shkodër
Terre des Hommes
Objekti i kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi është të
përcaktojë angazhimin e ndërsjellët të palëve dhe
vazhdimësinë e bashkëpunimit që nga periudha e
nënshkrimit të kësaj marrëveshje deri në përfundim të saj,
pranë Bashkisë Shkodër me qëllim aksesin në shërbime
shoqërore cilësore për garantimin e mbrojtjes,
promovimin e të drejtave dhe mirëqënies së
fëmijëve dhe familjeve
vulnerabël dhe në rrezik në qytetin e Shkodrës, nëpërmjet
planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve në përputhje me
reformën e decentralizimit, reformën
territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve shoqërore.
Marrëveshje bashkëpunimi17. 06. 2016Bashkia Shkodër dhe Save the ChildrenFuqizimi i sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve -Integrimi i
Fëmijëve në situatë rrugë -Kujdesi alternativ -Përfshirja e
fëmijëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian në sistemin
arsimor (cikli parashkollor dhe i detyruar)
Marrëveshje bashkëpunimiNr.10686 prot01.09.2016Bashkia Shkodër dhe organizata “Gruaja te Gruaja” Strehimin emergjent të përkohshëm për viktimat e dhunës
në familje, gra, vajza dhe fëmijë.
Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve të përbashkëta të
organizuara në kuadrin e zbatimit të programit
ndërgjegjësues, sensibilizues dhe parandalues kundër
dhunës në familje.
Mbështetje psikologjike dhe juridike për përmirësuesit.
Trajtim të specializuar psikologjik për djemtë
dhe burrat dhunues.
Formim profesional dhe integrim social për gra dhe vajza.
Memorandum
mirëkuptimi
26. 10. 2016Bashkia Shkodër dhe
Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara
Rritja e punësimit dhe zhvillimi i aftësive e mundësive të
grave dhe burrave Rom dhe Egjiptian me qëllim zvogëlimin
e hendekut të punësimit në mes të komuniteteve rome dhe
egjiptiane me shumicën e popullsisë.
Zhvillimi Lokal i Udhehequr nga Komuniteti për përfshirjen
e Romve dhe Egjiptianëve në nivel lokal përmes zhvillimit të
integruar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
Vendos dhe kryen procedurat, modelet, mjetet dhe
udhëzuesit bazuar në Trajtime të Integruara dhe në një
Model të Ndryshuar të Sjelljes në mënyrë që të mbështesë
më mirë komunitetet Rome dhe Egjiptiane në të drejtën e
përfitimit të shërbimeve bazë dhe të kujdeset për një
shoqëri gjithëpërfshirëse në Shqipëri.
Mbështet implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e
Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe
Egjiptianëve në Shqipëri, 2016-2020 në nivel kombëtar,
rajonal dhe lokal.
Marrëveshje bashkëpunimi30. 01. 2017Bashkia Shkodër dhe “Shpresë për Botën”Përmirësimi i kushteve të jetesës për fëmijët që jetojnë në
institucione rezidenciale.
Organizimi dhe mbështetja për të gjitha aktivitetet
edukuese, sociale, kulturore, sportive etj., për fëmijët.
Marrëveshje bashkëpunimi09. 02. 2017Bashkia Shkodër dhe “Projekti Shpresa”Administrimi i shtëpi familjeve dhe ofrimi shërbimeve
cilësore për përmirësuesit e shërbimeve.
Mbështetja dhe integrimi i personave me aftësi ndryshe
Marrëveshje bashkëpunimi28. 02. 2017Bashkia Shkodër dhe organizata
“Për zhvillim, informim dhe barazi gjinore”
Krijimi, institucionalizimi dhe funksionimi i bordit këshillimor
rinor.
Marrëveshje bashkëpunimi14.09.2016Bashkia Shkodër dhe Shoqata GO2Bashkëpunim me qellim hartimin e planit për levizjen
urbane të qëndrueshme. Bashkëpunimi i referohet
politikave bashkëkohore në transportin e qëndrueshëm dhe
direktivave europiane, më konkretisht cilësisë së ajrit.
Marrëveshje bashkëpunimi17.07.2017Shoqata e Invalidëve Para &
Tetraplegjikë të Shqipërisë.
Mbështetje dhe integrim i individëve me aftësi ndryshe që
të kenë akses në levizje, edukim, shërbim shëndetësor.
Marrëveshje bashkëpunimi19.07.2018The DoorBashkëpunimi me qëllim organizimin e aktivitetit “1-vit
kënaqësi me Taraboshin. Ky eveniment do të organizohet në
kuadër të 1-vjetorit të themelimit të klubit “Taraboshi”.
Qëllimi i aktivitetit është promovimi i resurseve natyrore që
ofron natyra e Shkodrës si dhe sportet natyrore që
organizon klubi Taraboshi për të nxitur dhe përfshirë sa më
shumë të rinjtë e qytetarë në aktivitete ekoturistike.
Marrëveshje granti09/08/2018Mandarina ProjectMarrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka
për qëllim rritjen e kapaciteteve të artizanëve dhe të rinjve
në Shkodër për disenjimin dhe prodhimin e suvenireve.
Marrëveshje granti09/08/2018Kryqi i Kuq ShkoderMarrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka
për qëllim fuqizimin e grave rurale shqiptare të zonës së
Shkodrës dhe forcimin e pozitës së tyre sociale brenda
familjes dhe komuniteteve ku ato jetojnë.
Marrëveshje granti09/08/2018Fondacioni ArteMarrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka
për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për të parandaluar
fenomenin e dhunës kundër të miturve dhe grave në grupet
vulnerable nëpërmjet aktiviteteve artistike.
Kontratë shërbimiViti 2018Shpresë për të ardhmenObjekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistik
kulturor “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore
dhe i produkteve të territorit (për Guri i Zi)”.
Kontratë shërbimiViti 2018Hapat e lehtëObjekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistik
kulturor “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore
dhe i produkteve të territorit (për Postribe)”.
Kontratë shërbimiViti 2018TrevaObjekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistik
kulturor “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore
dhe i produkteve të territorit (për Rrethina)”.
Kontratë shërbimiViti 2018TrevaObjekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistik
kulturor “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore
dhe i produkteve të territorit (për Pult)”.
Kontratë shërbimiViti 2018WatersportObjekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistik
kulturor “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore
dhe i produkteve të territorit (për Velipojë)”.
Kontratë shërbimiViti 2018Te gjithë per DugagjininFesta e Thethit
Kontratë shërbimiViti 2018The DoorLojra popullore
Kontratë shërbimiViti 2018The DoorHapja e Sezonit Turistik ne Velipoje
Kontratë shërbimiViti 2018The DoorDita e bicikletave
Kontratë shërbimiViti 2018Water Sports“TRIATHLON LABEAT”
Kontratë shërbimiViti 2018“Water Sport on the Lake”Festa e Liqenit
Kontratë shërbimiViti 2018Shoqata e artizanëvePanairi i artizanatit në diten ndërkombëtare të artizanatit.
Kontratë shërbimiViti 2018Shoqata Kulturore
“Rrok Jakaj”
Festivali i xhazit
Kontratë shërbimiViti 2018Consulting and DevelopmentPartners Dita e luleve
Kontratë shërbimiViti 2018Fondacioni ArtëNdërmendje
Kontratë shërbimiViti 2019The DoorHapja e Sezonit Turistik në Velipojë
Kontratë shërbimiViti 2019The DoorLojra popullore Fest