Aktet për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultim

“Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Të detyrueshme për konsultim janë:

  1. Buxheti dhe ndryshimet e tij (programet buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore)
  2. Taksat e tarifat vendore
  3. Tjetërsimi ose dhënia në përdorim të pronave të tretëve
  4. Rregullorja e brendshme e funksionimit të këshillit të bashkisë
  5. Normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj, si dhe
  6. për mbrojtjen e garantimin e interesit publik

Për më shumë informacion, në faqen zyrtare të internetit https://www.bashkiashkoder.gov.al – Këshillim me Publikun.”