Sistemet e pikëzimit për programet e strehimit social

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social“; i ndryshuar, VKM-së nr.384, datë 12.06.2019 ‘‘Për caktimin e dokumentacionit për të përfituar sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve të proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore“; VKM-së nr. 362, datë 29.5.2019 “Për kriteret e dhënies së subvencionit të qirasë për kategoritë që gëzojnë përparësi në subvencionimin e qirasë në tregun e lirë, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe mënyrën e llogaritjes së tij”; “VKM-së nr.453, datë 3.7.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe proçedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuar nga shteti” i ndryshuar; VKM-së nr.405, datë 01.06.2016 “Për miratimin e strategjisë të strehimit social 2016-2025”.

Sistemi i pikëzimit për programin e banesave sociale me qira/subvencionimi i qirasë në treg të lirë

Sistemi i pikëzimit për programin e banesave me kosto të ulët/subvencionimi i interesave te kredisë