Shpallje për vend të lirë në pozicionin Sekretar i Këshillit Bashkiak pranë Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të Vendimit nr. 60, datë 28.12.2020 të Këshillit Bashkiak ”Për miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak Shkodër”, Këshilli Bashkiak shpall vendin e lirë në pozicionin:

Sekretar i këshillit bashkiak pranë Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër

Sekretari i këshillit bashkiak është përgjegjës për:

a) mbajtjen e dokumenteve zyrtare të këshillit;
b) ndjekjen e punës për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve, sipas rendit të ditës;
c) njoftimin për zhvillimin e mbledhjeve të këshillit;
ç) shpalljen dhe publikimin e njoftimeve e të akteve të nxjerra nga këshilli bashkiak;
d) përgatitjen e seancave të këshillimit me bashkësinë;
dh) mbikëqyrjen e respektimit të rregullores së funksionimit të këshillit.
e) Sekretari i këshillit bashkiak kryen çdo funksion tjetër që i caktohet nga vetë këshilli.

Kërkesa të përgjithshme të pozicionit:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të jetë banues në Bashkinë Shkodër;
 • Të ketë përfunduar studimet bachelor dhe master (shkencor ose professional) në shkencat shoqërore, e preferuar në drejtësi apo administrim publik;
 • Të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në fushat e lidhura me studimin e përfunduar dhe në administrim publik;
 • Të ketë njohur të provuara, minimalisht të:
 • Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar.
 • Ligjit nr.8548/1999 “Për ratifikimin e Kartës Evropiane të Automisë Vendore”
 • Ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”
 • Ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”
 • Ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”
 • Ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”
 • Ligjit nr.107, datë 27.10.2016 “Për Prefektin e Qarkut”
 • Të ketë aftësi shumë të mira menaxheriale, administrative, organizative, komunikimi dhe ndërpersonale;
 • Të mos jetë i dënuar me burgim me vendim të formës së prerë, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për kryerjen e veprimeve apo mos veprimeve që përbëjnë vepër penale, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose uhstrojnë funksione publike.
 • Të gëzojë njohuri për programet MS Office.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkese aplikimi për vend pune;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit;
 3. Çertifikatë familjare + personale;
 4. Kopje të jetëshkrmit;
 5. Fotokopje të diplomës.
 6. Fotokopje libreze pune.
 7. Çertifikata, trajnime profesionale,
 8. Raport mjeko ligjor
 9. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 10. Vërtetim i gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti ).

Dokumentat duhet të dorëzohen me pranë Zyrës me Një Ndalesë pranë Bashkisë Shkodër brenda datës 22.05.2024