Shpallja e rezultateve të OSHC-ve aplikuese për Thirrjen e hapur për aplikime të organizatave sportive të shoqërisë civile përmes programit LOD/ metodologjia ReLOaD

Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të organizuar nga Bashkia Shkodër përmes Metodologjisë LOD të Programit ReLOaD, shpallur me 17 Janar 2024 – 14 Shkurt 2024.

Rezultatet e projekteve të vlerësuara plotësisht.