Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutim të dokumentit:

  1. Pr.vendim “Për miratimin e rregullores për caktimin e disa kundravajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për to, në territorin e Bashkisë Shkodër“
  2. Pr.vendim “Për miratimin e rregullores për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane (MNU) Bashkia Shkodër“

Takimi do të zhvillohet:

  • Ditën e merkure, datë 4 Tetor 2023, ora 11:00 në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, Shkodër

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 5.10.2023, me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën:

keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al