Ftesë e hapur për aktivitetin “Festa e Trashëgimisë kulturore”

Projekti është menduar të realizohet në muajin Korrik, kohë kur prania e turistëve në vendin tonë është e lartë.
Qëllimi i projektit:

 • Promovimin i territorit nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve masive artistiko-kulturore;
 • Promovimi i vlerave të trashëgimisë tonë kulturore.
 • Nxitja e institucioneve kulturore për bashkëpunim.
 • Nxitje e zhvillimit ekonomik dhe turistik të zonës.
 • Pasurimi i jetës artistike dhe kulturore në territorin e Bashkisë Shkodër, vende që mbartin vlera të spikatura turistike dhe pasuri kulturore.

Kriteret që kërkohen për organizimin e kësaj feste:

 • Në bazë të kalendarit kulturor të Bashkisë Shkodër Festa e Trashëgimisë Kulturore do të zhvillohet në muajin korrik.
 • Subjekti që merr përsipër realizimin e Festës së Trashëgimisë Kulturore, duhet të ketë eksperiencë të njohur në zhvillimin e organizimin e eventeve të ngjashme.
 • Operatori duhet të ketë në CV-në e tij arritje dhe suksese të vërtetueshme në evente të tilla.
 • Repertori që do shfaqet për spektatorin duhet të jetë i zhanrit jazz-folk, pop, elektro, rock, moderne etj. ku mund të përfshihen grupe apo solistë nga Shqipëria dhe jashtë saj.
 • Subjekti duhet të jetë i njohur në rrethin artistik dhe më gjërë. Ai duhet të ketë bashkëpunime artistike të nivelit të lartë me solistë apo grupe, shqiptare apo të huaja, që lëvrojnë këto rryma muzikore. Performancat mund të jenë edhe në interaksion me zhanrre të ndryshme të artit skenik, të cilat mund të pasurojnë panoramën e aktivitetit.
 • Vlerësohet cilësia artistike e projektit dhe zbatimi i kritereve të vendosura.
 • Subjekti duhet të marrë përsipër promovimin e aktivitetit, përmes banerave, ftesave, lajmërimit në media etj. Promovimi i aktivitetit duhet të shpërndahet minimumi 10 ditë para fillimit të eventit, ku qartazi duhet të shfaqet logoja zyrtare e Bashkisë Shkodër.
 • Subjekti duhet të koordinojë punën gjatë gjithë kohës parapërgatitore me Drejtorinë e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit në Bashkinë Shkodër.

Aplikimi:

 1. Të drejtën për të aplikuar e kanë:
  a) Çdo person fizik/juridik i regjistruar dhe që ushtron veprimtari në një nga fushat artistike, kulturore;
 2. Aplikimi për organizimin e këtij projekti, duhet të paraqitet në formën sipas formularit tip, bashkëlidhur kësaj ftese.
 3. Subjekti aplikues nuk duhet të ketë detyrime të papaguara vendore, detyrime të ngarkuara nga organet kompetente audituese apo detyrime të ngarkuara nga organe të tjera në favor të Bashkisë Shkodër. Mospërmbushja e këtij kriteri, është shkak skualifikimi.

Nuk mund të aplikojnë:

Personat juridikë publikë që përfaqësojnë institucionet dhe ndërmarrjet shtetërore, qëndrore ose vendore, që vetefinancohen ose financohen nga buxheti i shtetit ose nga ente të tjera publike të miratuara me ligj.

Koha e zhvillimit dhe shpalljes së fituesit :

Shpallja e Ftesës së Hapur bëhet me datë 21.05.2024 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër.
Data e fundit e aplikimeve datë 04.06.2024.

Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër do të mblidhet me datën 06.06.2024

Shpallja e fituesit do të bëhet deri me datë 07.06.2024

Fituesi do të njoftohet publikisht nga Bashkia Shkodër.

Dorëzimi i dokumentacionit:

Aplikuesit duhet të dorëzojnë projektin dhe dokumentat e tjera të kërkuara tek Sekretari/Protokoll, pranë Bashkisë Shkodër, sipas kritereve të përcaktuara në formularin tip bashkëngjitur kësaj ftese, i cili duhet të plotësohet në mënyrë elektronike.
Fondi limit është 2,000,000 lekë.

Kriteret e kërkuara:

 1. Operatori/individi që merr përsipër realizimin e aktiviteteve, duhet të ketë eksperiencë të njohur në zhvillimin e aktiviteteve artistiko-kulturore;
 2. Operatori/individi duhet të ketë në CV-në e tij arritje dhe suksese të vërtetueshme në evente të përmasave të mëdha;
 3. Operatori/individi duhet të ketë bashkëpunime artistike të nivelit të lartë;
 4. Vlerësohet cilësia artistike e projektit dhe pjesëmarrja e emrave të njohur të skenës.

Specifika të tjera për organizimin e aktivitetit “Festa e Trashëgimisë Kulturore”

 1. Aktivitetet do të zhvillohen gjatë muajit korrik 2024;
 2. Subjekti/Individi, në koordinim me Drejtorinë e Kulturës, në Bashkinë Shkodër, duhet të përzgjedhë vendet ku do të zhvillohen aktivitetet;
 3. Subjekti/Individi duhet të parashikojë minimalisht 3 koncerte masive;
 4. Subjekti duhet të marrë përsipër promovimin e aktivitetit, përmes banerave, ftesave, lajmërimit në media etj. Promovimi i aktivitetit duhet të shpërndahet minimumi 10 ditë para fillimit të tyre, ku qartazi duhet të shfaqet logoja zyrtare e Bashkisë Shkodër.
 5. Subjekti duhet të koordinojë punën gjatë gjithë kohës parapërgatitore me Drejtorinë e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit në Bashkinë Shkodër.

Shkarko Formularin.