Kërko

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.

  • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës.
  • Programe mësimore për trajtimin e edukatorëve dhe mësuesve.
  • Furnizim dhe mbështetje me ushqim e kopshteve.
  • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Arsimi bazë parashkollor frekuentohet nga 9641 nxënës dhe 1001 mësues dhe 67shkolla, të cilat 20 shkolla janë në qytet dhe 47 janë në njësi administrative, 589 klasa  me një numër mesatar nxënësish prej 16 vetë në një klasë. Bashkia Shkodër mbulon me paga një staf mbështetës prej 167 punonjësish arsimin bazë parashkollor. Ajo mbulon shpenzimet e mirëmbajtjes, të transportit, të ngrohjes dhe sigurisë në këto shkolla. Kopshtet në Bashkinë Shkodër janë 55 gjithsej, 23 në qytet dhe 35 në njësitë administrative. Numri i fëmijëve që i frekuentojnë ato është 1815 fëmijë nga 3204 fëmijë që ka gjithsej Bashkia Shkodër. Bashkia Shkodër shpenzon për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës. Ky staf në sistemin e kopshteve përbëhet nga 172 punonjësish nga të cilët 128 janë staf edukator dhe 44  janë staf mbështetës. Nga ky program realizohet furnizimi dhe mbështetja me ushqim e 7 kopshteve me drekë të frekuentuar nga 370 fëmijë.
Në këtë program janë planifikuar të mbështeten dhe rikontruksionin e strukturave shkollore dhe konkretisht 3 shkolla në qytet dhe një në NjA dhe një kopësht për çdo vit. Ky program mbështet dhe Qendrën Kulturore të fëmijëve ”Kujtim Alija” e cila kryen veprimtari kulturore dhe sportive në zhvillim të fëmijëve të këtij sistemi arsimor. Janë rreth 4500 fëmijë që frekuentojnë këto aktivitete, nga të cilët 2700 vajza.

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, ka si burim financimi kryesisht të ardhurat që vijnë nga transferta specifike dhe e kushtëzuar (ushqime shkolla 3 dhjetori) + tarifa me destinacion dhe kuota ushqimore e kopshteve. Shpenzimet nga të ardhura e programit zënë 59.6 %. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkisë dhe transferta e pakushtëzuar për funksionin e arsimit bazë dhe parashkollor dhe zënë rreth: 40.7 %.
Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore me rreth: 70.5 % në vitin 2023, 72 % në vitin 2024, 71.8 % në vitin 2025. Ndërsa shpenzimet korrente zënë 20.4 % në vitin 2023, 20.3 % në vitin 2024,  20.1 % në vitin 2025. Shpenzimet kapitale zënë 9.1 % në vitin 2023, 7.7 % në vitin 2024, 8.1 % në vitin 2025..

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit 2020
Fakt
2021
Fakt
2022
Buxh. Fillest.
2022
Buxh. Pritshëm
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 172,192 187,324 237,287 238,617 228,110 228,946 229,931
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601  29,069 31,532  37,175  38,523 37,166 37,303 37,462

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 44,018 45,059 101,639 100,980 76,075 75,037 75,037
Subvencion 603 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Brendshme 604 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Jashtme 605 0 0 0 0 0 0 0
Transferta për Familje & Individë 606 482  1,149 230 378 617 0 0

Shpenzime Kapitale

Aktive të Paprekshme 230 690 632 1,135 989 465 0 0
Aktive të Prekshme 231 14,026 8,910 66,765 36,095 33,705 28,685 30,200
TOTALI 260,477 274,606 444,231 415,582 376,138 369,971 372,630

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës