Kërko

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

 • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;
 • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
 • Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;
 • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore;
 • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;
 • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;
 • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;
 • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik;
 • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;
 • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin;
 • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;
 • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara.

Planifikimi urban vendor,ka si burim financimi të ardhurat. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e programit dhe përdoren vetëm për investime. Për vitet 2023,2024 dhe 2025 të gjitha shpenzimet janë në trajtën e shpenzimeve kapitale..

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit 2020
Fakt
2021
Fakt
2022
Buxh. Fillest.
2022
Buxh. Pritshëm
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 0 0 0 0 0 0 0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 0 0 0 0 0 0 0

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 0 0 0 0 0 0 0
Subvencion 603 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Brendshme 604 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Jashtme 605 0 0 0 0 0 0 0
Transferta për Familje & Individë 606 0 0 0 0 0 0 0

Shpenzime Kapitale

Aktive të Paprekshme 230 0 0 500 0 0 0 0
Aktive të Prekshme 231 0 0 1000 500 500 500 500
TOTALI 1,500 500 500 500 500

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës