Kërko

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

  • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugori trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;
  • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;
  • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Rrjeti rrugor rural, ka si burim financimi transfertën pakushtëzuar, të  ardhurat e tjera  transfertën specifike, taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe tarifa me destinacion. Të ardhurat e programit zënë mesatarisht 78.8 % ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera mesatarisht me 21.2 %.
Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet kapitale me rreth 85.2% në vitin 2023, 87.8 % në vitin 2024, 86.1 % në vitin 2025. Shpenzimet korrente zënë 14.8 % në vitin 2023, 12.2 % në vitin 2024, 13.9 % në vitin 2025.
Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit
2020
Fakt
2021
Fakt
2022
Buxh. Fillest.
2022
Buxh. Pritshëm
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 0 0 0 0 0 0 0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 0 0 0 0 0 0 0

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 34,074 24,637 44,746 44,084 33,363 33,363 33,363
Subvencion 603 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Brendshme 604 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Jashtme 605 0 0 0 0 0 0 0
Transferta për Familje & Individë 606 0 0 0 0 0 0 0

Shpenzime Kapitale

Aktive të Paprekshme 230 14,649 14,264 14,232 13,366 1,000 2,000 2,000
Aktive të Prekshme 231 253,384 353,078 371,299 435,938  190,316 237,144 204,936
TOTALI 302,107 391,979 430,277 493,388 224,679  272,507 240,299

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës