Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë); 12% 12% 12% 12%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar  Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë) 14 14 14 14
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor  zhvillohet sipas standardit kombëtar:  Edukator për femije kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve  në arsimin parashkollor); 16 15 15 15

Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve  në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes))

29.7 31.3 30.8 31.0

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë 167 167 167 167
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë); 12% 12% 12% 12%
Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar; qytet/fshat  67 67 67 67
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë) 14 14 14 14
Numri i shkollave qëngrohen me dru zjarri 52 52 52 52
Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë 3 4 4 4
Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta 1 1 1 1
Numri i mjeteve të transportit në shërbim 2 2 2 2
Numri i objekteve që do të ndërhyhet 17 18 11 11

Numri i objekteve që do te sigurohen

10 12 12 12
Numri i shkollave me shërbim sigurie 50 50 50 50
Numër staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër. 128 135 135 135
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor  zhvillohet sipas standardit kombëtar:  Edukator për fëmijë kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxënësve kundrejt numrit total të edukatoreve  në arsimin parashkollor); 16 15 15 15
Numër punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkoder 45 45 45 45
Numër  kopshte 55 55 55 56
Numri i  fëmijeve në kopshte gjithsej- Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor / Tërheqja e tyre në arsimin parashkollor Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %) 62% 62% 62% 62%
Numri i kopshteve me dreke 7 7 7 7
Numri i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me drekë, 370 370 370 370
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambjente shërbimi) 6972 6972 6972 6972
Numri i femijëve në nevojë dhe me aftësi të kufizuar të mbështetur nga bashkia në kopshte 27 27 27

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Organizimi i aktiviteteve dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.Numri i nxënësve pjesëmarres 14000 14000 14000 14000
Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet 8460 8460 8460 8460
Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive• Ndryshimi vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës 0% 0% 0% 0%
Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%) 60% 60% 60% 60%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor  bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total te shkollave 9 vjeçare (në %) 6% 6% 6% 6%

Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te  arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxënës)

29.7 31.3 30.8 31.0

Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë: Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor ( mije lekë/institucion).

2923 3083 3033 3054
Numri mesatar i fëmijëve për kopësht 36 36 36 36

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës