Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1.Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorin arkeologjik, etnografik, historik, të fotografisë, muzikës, teatrit etj.
Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës.Zbulimi dhe zhvillimi i talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do të jetë një nga politikat e programit. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 6% 0% 0%
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë (Mijë Lekë / institucion) 13,939  14,913 15,014 14,962

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e Bashkisë- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 6% 0%
Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet.- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 7% 0% 0% 0%
Numri i guidave dhe materialeve promovuese- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%
Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 14% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%
Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%
Numri i godinave të rikonstruktuara 1

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i fondit të librave të pasuruar – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 50% 0% 0% 0%
Numri i anëtarëve të rregjistruar në Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 4% 5% 0% 0%
Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kulturës -  ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës. 16% 10% 0% 0%
Numrat e revistës Gegnia 3 3 3 3
Numri i shkrimtarëve të ftuar -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%
Numri i të rinjve pjesëmarrës.- rritja në % kundrejt vitit të kaluar 5% 0% 0% 0%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Teatri Migjeni - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës. 17% -4% -1% 0%
Numri  i punonjësve të qendrës kulturore "Pjeter Gaci" 4 4 4 4
Numri i shfaqjeve  në bandën frymore  - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 70% 6% 0% 0%
Numri i aktiviteteve kulturore të Bashkisë Shkodrës   - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 9% 37% 1% -1%
Numri i  premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 13% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave te nëntorit  - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 250% 0% 0% 0%
Numri i ekspoziitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve  - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%

Takime publike për promovimin e artisteve -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar

0% 0% 0% )
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë (Mijë Lekë / institucion) 13,939 14,913 15,014 14,962
Numri i aktiviteteve në festivalin e filmit 10 15 15 15

Numri i aktiviteteve në ekspoziten fotografike

0 3 4 4

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës