Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxhet
2023
Plani
2024Plani 2025
Plani
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030 1 1 1 1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme 8 9 7 7

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2022
Buxhet
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030

1 1 1 1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme 8 9 7 7
Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara 55 60 65 70
Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor: Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %). 14% 16% 16% 16%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxhet
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër:  Rritja e rrugëve të azhornuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %) 14% 14% 12% 12%

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës