Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit:Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;  Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)

0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Raporti i blloqeve të banimit  të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%

Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve rrethqytetase (në %)

14% 14% 14% 14%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane.

Treguesit e Performancës për Objektivin

2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Kosto e mirëmbajtjes  m2 ( buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura) 4147.3 4147.3 4147.3 4147.3

Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)

0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -9% 0% 0% 0%
Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 100% 0% 0% 0%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -3% 0% 0% 0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane.

Treguesit e Performancës për Objektivin

2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR ( numër ) 0 0 0 0
Sipërfaqe e shpronësuar në m2 0 0 0 0
Efiçienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 ( buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara ) 194.0 194.0 194.0 194.0
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%

Rrugë urbane: Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)

-12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në  %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane :Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Rrugë urbane : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) -12% -50% 48% -17%
Efiçenca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të banimit dhe shesheve  m2  ( buxheti në lekë për m2 të  blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara ) 194.0 193.9 194.0 194.0
Raporti i blloqeve të banimit  të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi: Raporti  të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi: Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%

Blloqe banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)

-82% 263% 130% -6%
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi : Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në  %) -82% 263% 130% -6%
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi: Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% -130% -6%
Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%
Blloqe banimi : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) -82% 263% 130% -6%

Numri i  projekteve të parashikuara për siperfaqe rruge urbane dhe blloqe banimi ne qytet

25 22 27 28

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmiresimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Kosto e mirëmbajtjes  m2 ( buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirembajtura) 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619

Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve rrethqytetase (në %)

14% 14% 14% 14%
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale. Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje) 53.15 54.35 54.07 54.07
Efiçenca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikonstruksion rruge  rurale  m2 ( buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara ) 251.9 251.9 251.9 251.9
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) -38% 13% -12% 0%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha  rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %) -38% 13% -12% 0%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %) -38% 13% -12% 0%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në  %) -38% 13% -12% 0%

Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)

-38% 13% -12% 0%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) -38% 13% -12% 0%
Numri i projekteve  për sipërfaqe rrugë  rurale të rikonstruktuara 19 17 23 25

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës