Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e  Mërkure , datë 30 Nëntor 2022, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

horografia_001

Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj

Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar te Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit  në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 59   Dt.: 07.11.2022
PËR MIRATIMIN E SISTEMEVE TË PIKËZIMIT PËR PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL PËR VITIN 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 58   Dt.: 07.11.2022
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR, I NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 57   Dt.: 07.11.2022
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS MENJEHERSHME FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. MIRI KRAJA , Z. BLEDAR VUJOSHI , Z. FATMIR BUSHAJ , Z. MUHAMET HYSAJ . Z. VELI BUSHAJ , Z. NI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 07.11.2022
PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 1, DT. 22.01.2016 PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË BASHKINË SHKODËR,TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 07.11.2022
PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR 3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR DHE DETAJIMIN E FONDIT TE ALOKUAR PER EMERGJENCAT CIVILE P
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 07.11.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN TETOR 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 07.11.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHTATOR 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 27.09.2022
PER NJE NDRYSHIM NE VKB NR. 3 DATE 05.01.2022 PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2022-2024 TE BASHKISÉ SHKODER I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 27.09.2022
PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VKB NR.19, DATË 10.05.2022 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 27.09.2022
MBI MIRATIMIN E RISHPERNDARJES SË FONDIT PËR MBROJTJE CIVILE , BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
30.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës