Shpallje vende të lira pune – Drejtor Institucione varësie

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”; Rregullores nr.96.prot, datë 20.03.2017 “Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë Shkodër” si dhe Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër, Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2023”, Bashkia Shkodër shpall vendin e lirë të punës në pozicionin

Drejtor, pranë Degës Ekonomike të Kulturës, institucion në varësi të Bashkisë Shkodër.

Drejtor, Qendra Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, pranë Drejtorisë Ekonomike të Arsimit, institucion në varësi të Bashkisë Shkodër.

Drejtor, pranë Teatrit “Migjeni”